Avtalevilkår

OneCall Smarttelefonforsikring

Forsikringsgiver er Codan Forsikring NUF org. nr. 991 502 491, heretter kalt Selskapet.

Vilkår av 27.03.2014- oppdatert 24.08.2021

DENNE FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV

 • Disse forsikringsvilkår (heretter kalt Vilkårene)
 • Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 (heretter kalt FAL)
 • Det øvrige lovverk

1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR

Forsikringen gjelder for den som har aktivt OneCall abonnement med OneCall smarttelefonforsikring og kan dokumentere kjøp av mobiltelefonen.
Er bruker av mobiltelefonen en annen enn sikrede etter forsikringsavtalen, vil brukerens handlinger identifiseres med sikredes handlinger.

Fra 24.08.2021 gjelder forsikringen kun telefoner/nettbrett kjøpt hos OneCall. Er bruker av mobiltelefonen/nettbrettet en annen enn sikrede etter forsikringsavtalen, vil brukerens handlinger identifiseres med sikredes handlinger.
2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER
Forsikringen gjelder i hele verden.
3 NÅR FORSIKRINGEN GJELDER

Forsikringen trer i kraft fra det tidspunktet OneCall smarttelefonforsikring tegnes forutsatt at forsikringspremien blir betalt innen angitt betalingsfrist og forutsatt at det aktive OneCall SIM-kort med forsikring, er installert i telefonen.
Abonnementet skal være fullt betalt og ikke sperret som følge av betalingsmislighold.
4 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER

Forsikringen omfatter:
 • Den mobiltelefon som har installert OneCall hoved SIM-kort med gyldig OneCall smarttelefon forsikring, på skadetidspunktet. Det forutsettes at abonnementet har registrert trafikk på tapt/skadet mobiltelefon i tiden umiddelbart før skadedato.
Forsikringen omfatter ikke:
 • Andre mobile apparater med SIM/M2M-kort med mulighet for dataoverføring, herunder USB-modem, netbook, betalingsterminaler kjørebøker og annet måleutstyr med toveis kommunikasjon.
 • Andre mobiltelefoner eller med tvilling eller trilling SIM- kort installert

5 HVILKE SKADER FORSIKRING DEKKER

Forsikringen dekker:

 • tap av eller skade på mobiltelefonen som følge av en plutselig ytre årsak knyttet til et bestemt skadetidspunkt, herunder ran og tyveri
 • økonomisk tap som følge av misbruk av SIM-kort som skyldes ran, tap eller tyveri

6. UNNTAK FRA DEKNINGEN
Forsikringen dekker ikke skade/tap:

 • som oppstår når OneCall SIM-kort med gyldig OneCall smarttelefonforsikring ikke er installert i telefonen på skadetidspunktet
 • på ekstrautstyr som ikke følger med telefonen som standardutstyr ved kjøp
 • som oppstår som følge av virusangrep
 • når skaden/tapet skyldes slitasje, gradvis forringelse, feil eller mangel ved mobiltelefonen
 • lagret informasjon eller datasystemer
 • skade som dekkes/omfattes av produktgaranti, forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven
 • på mobiltelefon som er egenimportert til Norge og som ikke er tilgjengelig på det Norske markedet for allmennheten eller godkjent for salg i Norge av leverandør / produsent.

7 SIKKERHETSFORSKRIFTER - SIKREDES PLIKTER
Har sikrede forsømt å overholde følgende sikkerhetsforskrifter, kan Selskapets ansvar nedsettes eller bortfalle helt.

7.1 Det skal til enhver tid føres tilsyn med mobiltelefonen.

7.2 Når mobiltelefonen forlates uten tilsyn skal det være innelåst i bygning/rom eller i annen avlåst oppbevaringsenhet. Forlates telefonen i bil skal:

 • bilen låses
 • vinduer og takluke være lukket
 • telefonen ikke være synlig fra utsiden

 • 7.3 Forsikret utstyr skal behandles som beskrevet i brukerveiledning fra produsent

  7.4 Telefonens PIN-kode funksjon må ikke være opphevet

  7.5 Ved ran, tap og tyveri plikter sikrede omgående å sperre telefonen mot misbruk
  - se pkt 9.1

  7.6 Telefonen må alltid oppbevares på en forsvarlig måte, og som sikrer telefonen tilstrekkelig for skade/tap
  8 SÆRLIGE BEGRENSNINGER I SELSKAPETS ANSVAR
  Selskapets ansvar kan nedsettes eller bortfalle helt ved tap eller skade som skyldes:

  • forsettelig forvoldt handling eller utvist grov uaktsomhet fra sikredes side jfr. FAL § 4-9
  • misbruk av SIM-kort dersom misbrukerens kjennskap til PIN-koden skyldes grov uaktsomhet fra sikredes side
  • at sikrede ikke har gjort det som med rimelighet kan forventes for å avverge eller begrense skaden/tapet jfr. FAL § 4 -10

  9. SIKREDES PLIKTER VED SKADE

  9.1 Ran, tap og tyveri av mobiltelefon skal straks forholdet er oppdaget meldes til OneCall Kundesenter, telefon 04300, og til politiet på skadestedet. (Utenfor kontortid skal anvisningen på telefonsvareren følges).

  9.2 Sikrede må dokumentere sitt krav med;
  • skademelding/-skjema (per telefon, faks eller internett)
  • kopi av kvittering for kjøp av mobiltelefonen eller kopi av abonnementsskjema som dokumenterer eierskap til mobiltelefonen.
  • kopi av politianmeldelse eller oppgi tildelt anmeldelsesnummer/-sted fra Politiet ved ran, tap og tyveri
  • på forespørsel fra skadeavdelingen skal skadelidte;
   - fremvise standard utstyr til skadet telefon
   - innlevere standard erstattet utstyr til nærmere angitt adresse
  9.3 Sikrede skal påse at abonnementet løper videre i OneCall ut forsikringsperioden og ikke sies opp.
  10 SKADEOPPGJØR OG ERSTATNINGSBEREGNING
  Forsikringsavtalelovens § 6-1 er fraveket, i stedet gjelder følgende:

  10.1 Dersom skaden kan repareres, dekkes reparasjonskostnadene iht. selskapets avtalte priser. Ved reparasjon av skade på mobiltelefon dekkes kostnader til lånetelefon iht. selskapets avtale priser. Er det ikke mulig/lønnsomt å reparere telefonen, dekker forsikringen en tilsvarende/vesentlig tilsvarende mobiltelefon innenfor spesifikasjonene på skadet mobiltelefon. Det samme gjelder dersom telefonen er tapt/stjålet.

  10.2 Vurdering av erstatningsplikt skal gis til sikrede innen en time regnet fra det tidspunkt sikrede har dokumentert sitt krav som angitt i forsikringsvilkårenes pkt 9.2.

  10.3 Selskapet og OneCall har rett til å gjøre nødvendige undersøkelser, innhente utskrift av aktivitet på abonnementet, samt sperre telefonen og abonnementet i henhold til OneCall sine rutiner. Selskapet plikter ikke å gi erstatning før nødvendige undersøkelser er avsluttet. Selskapet avgjør hva som er nødvendige undersøkelser.

  10.4 Skadet telefon skal kun leveres til verksted godkjent av Selskapet eller OneCall.

  10.5 Ved skade som inntreffer i utlandet skjer regulering av skader mens man oppholder seg i utlandet kun etter individuelle avtaler med OneCall Skadeavdeling (tlf +47 815 58 210).
  10.6 Forsikringssummer:
 • Erstatning av telefonen er begrenset til kr. 20 000 per forsikringstilfelle
 • Ved misbruk av abonnementet, dekker forsikringen de faktiske samtaleavgifter som er påløpt ved at telefonen er benyttet etter at forsikringstilfellet inntraff og frem til tapet er meldt til OneCall Kundesenter. Erstatning for misbruk av abonnement er begrenset til kr 20 000 per forsikringstilfelle

 • 10.7 Det gjøres ikke fradrag for verdiforringelse ved erstatningsberegningen.

  10.8 Dersom første skade inntreffer i de første 3 månedene av forsikringsavtalen, beregnet fra tegningstidspunktet, er egenandelen kr 1000. Dersom første skade inntreffer etter dette er egenandelen kr. 600. Ved et nytt skadetilfelle innen 18 måneder etter forrige skadesak er egenandelen kr. 1200. For ytterligere skadesaker (flere enn 2) i løpet av en periode på 18 måneder, vil det bli trukket en egenandel på kr. 1800 ved erstatningsberegningen.

  10.9 Dersom mobiltelefonen kommer til rette, plikter sikrede straks å underrette OneCall Skadeavdeling. Har sikrede mottatt telefon eller i erstatning, har sikrede rett til å beholde denne mot å returnere telefonen eller som har kommet til rette.

  10.10 Kontanterstatning utbetales ikke.
  11 GENERELT

  11.1 Den som gjør seg skyldig i svik mot Selskapet kan miste en hver rett til erstatning, jfr. FAL § 8-1 og vil kunne bli politianmeldt.
  12 KOMMUNIKASJON, OPPSIGELSE OG FORNYELSE AV FORSIKRINGSAVTALEN.

  12.1 Forsikringen løper fra tegningstidspunktet. Forsikringen fornyes automatisk for 1 måned av gangen med mindre forsikringsavtalen sies opp av forsikringstaker. Selskapet forbeholder seg retten til ikke å fornye forsikringen ved premieforfall til kunder med flere enn 3 skadesaker i løpet av 18 måneder. Selskapet har rett til å si opp forsikringsavtalen med minimum 2 måneders skriftlig varsel.

  12.2 Forsikringen opphører dersom sikredes OneCall abonnement ikke lenger er gyldig.

  12.3 Selskapet forbeholder seg retten til å si opp forsikringen dersom det foreligger svik i forbindelse med skaden.

  12.4 Endring av forsikringsvilkårene kan skje med 2 måneders varsel.

  12.5 Selskapet har rett til å benytte elektronisk kommunikasjon for utsendelse av informasjon (opplysninger, meldinger, varsler osv.) til sikrede knyttet til forsikringsavtalen
  13 VERNETING
  Tvister som måtte oppstå i forbindelse med denne forsikringsavtalen avgjøres etter norsk rett, ved norsk domstol, med mindre det er i strid med ufravikelige regler i gjeldene lovgivning, eller det er gjort annen avtale. Verneting er Oslo.
  14 FORSIKRINGSGIVER
  Forsikringsgiver er Codan Forsikring NUF 991 502 491. Som det fremgår av forsikringsbeviset og vilkårene er forsikringen knyttet opp mot mobilabonnement i OneCall. Da dette innebærer at du inngår en avtale med både OneCall og forsikringsgiver, vil informasjon om deg som kunde kunne tilflyte så vel OneCall som forsikringsgiver. Ved å tegne forsikringen aksepterer du følgelig at så vel OneCall som forsikringsgiver har tilgang til de personopplysninger som følger av kundeforholdet.
  15 KLAGEADGANG
  Klage på forsikringsoppgjør rettes til:
  OneCall Skadeavdeling c/o Codan Forsikring NUF
  Postboks 523 Skøyen
  0214 Oslo
  eller
  Finansklagenemnda
  Pb. 53 Skøyen
  0212 Oslo

  NB: Skade/tap skal meldes til OneCall Skadeavdeling.

  Skademelding kan skje:
  - per telefon (+47 815 58 210)

  Krav om erstatning skal rettes til OneCall Skadeavdeling ved å dokumentere sitt krav med handlinger i samsvar med pkt 9 - SIKREDES PLIKTER VED SKADE.

  Chat med oss!

  Uno hjelper deg!

  Få svar med én gang

  Åpent

  Kundeservice chat

  Mandag til fredag: 08:00 - 18:00
  Lørdag: 10:00 - 15:30
  Søndag: Stengt

  Åpent

  Chat med et menneske

  Hei der!

  Vurderer du å bli kunde, eller lurer på noe angående våre mobilabonnementer?

  Da kan du ta en prat med oss her, så hjelper vi deg gjerne! :)