Avtalevilkår for Chat

LAGRING AV INNHOLD I CHATSAMTALER MED OneCall, EN DEL AV TELIA NORGE AS (ORG.NR. 981 929 055). GJELDENDE PER 19. JUNI 2015.

1. OneCalls behandling av personopplysninger

Personopplysningsloven med forskrifter og Datatilsynets konsesjonsvilkår regulerer OneCalls adgang til å behandle personopplysninger.

Dersom ikke annet hjemmelsgrunnlag foreligger, vil OneCalls behandling basere seg på frivillig, uttrykkelig og informert samtykke fra bruker, herunder det samtykke som gis ved å akseptere disse vilkår. "Bruker" av tjenesten er den person som oppretter en chatsamtale med OneCall.

OneCalls chatløsning er levert av LiveChat Inc. OneCall bemanner selv tjenesten og besvarer alle henvendelser.

OneCall og LiveChat Inc har inngått en skriftlig databehandleravtale som regulerer lagring av personopplysninger og innhold i chatsamtaler.

2. Behandlingens formål

Formålet med behandling av personopplysninger er i første rekke for å bygge kundehistorikk med det formål å kunne yte best mulig service og kundeoppfølgning. Opplysningene mottatt på chat vil ikke brukes til markedsføring.

3. Informasjon om behandlingen og innsynsrett

Bruker kan ved skriftlig og undertegnet henvendelse til OneCall kreve innsyn i registrerte personopplysninger, beskrivelse av hvilke typer opplysninger som behandles og nærmere informasjon om OneCalls behandling av opplysningene.

Den skriftlige loggen mellom bruker og OneCalls kundebehandler sendes til e-postadressen tilknyttet telefonnummeret bruker har lagt til. Ved telefonnummer ukjent for OneCall, sendes loggen til e-postadressen bruker legger til. Er bruker logget inn på Mine Sider vil loggen sendes til e-postadressen tilknyttet kundens bruker.

4. Personopplysninger som innhentes av OneCall

Personopplysninger som registreres basert på disse vilkår vil OneCall i hovedsak motta direkte fra bruker under chat. Det er frivillig å gi fra seg opplysningene og OneCall vil ved spørsmål fra bruker opplyse om hva opplysningene vil bli brukt til (det vil si formålet med behandlingen).

Lagring skjer hos OneCalls databehandler og/eller OneCall.

5. Utlevering

Registrerte personopplysninger vil kun bli utlevert til offentlige myndigheter og andre utenforstående når dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller opplysningsrett. Overføring av personopplysninger til/fra OneCalls databehandlere anses ikke som utlevering.

Brukeren kan ved skriftlig og undertegnet henvendelse til OneCall kan kreve å få tilsendt all lagret informasjon knyttet til egen person.

6. Retting og sletting

OneCall vil slette eller anonymisere registrerte personopplysninger når formålet med den enkelte behandling er oppfylt, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lovgivningen. Innenfor de begrensninger som er fastsatt i personopplysningsloven kan bruker kreve å få rettet eller slettet mangelfulle og unødvendige personopplysninger.

Kundeservice-chat UNO-chat