Avtalevilkår for mobiltelefon forsikring

AVTALEVILKÅR FOR OneCall (ORG.NR 983 714 463) TJENESTE MOBIL FORSIKRING. GJELDENE FOR FORSIKRINGSAVTALER INNGÅTT ETTER 1. FEBRUAR 2011

Forsikringsgiver er Codan Forsikring NUF org.nr 991 502 491, p.b. 434 Skøyen, 0213 Oslo, heretter kalt Selskapet.

DENNE FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV:

 1. Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner (heretter kalt Forsikringsbeviset)
 2. Disse forsikringsvilkår (heretter kalt Vilkårene)
 3. Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 (heretter kalt FAL)
 4. Det øvrige lovverk

1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR

Forsikringen gjelder for den som har aktivt OneCall abonnement med OneCall Forsikring, og som kan dokumentere kjøp av telefonen. Hvis bruker av mobiltelefonen er en annen enn forsikrede etter forsikringsavtalen, skal brukerens handlinger identifiseres med forsikredes handlinger.

2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER

Forsikringen gjelder i hele verden.

3. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER

Forsikringen trer i kraft fra det tidspunktet OneCall Forsikring tegnes forutsatt at forsikringspremien blir betalt innen angitt betalingsfrist og forutsatt at det aktive OneCall SIM-kort med forsikring er installert i telefonen. Abonnementet skal være fullt betalt og ikke sperret som følge av betalingsmislighold.

4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER

Forsikringen omfatter:

 • den mobiltelefon som har installert aktivt OneCall SIM-kort med gyldig OneCall Forsikring på skadetidspunktet.
 • tap som følge av en erstatningsmessig skade, i form av utgifter påført abonnement med gyldig forsikring, inntil abonnementet er blitt sperret hos OneCall. Abonnementet sperres ved å kontakte OneCalls kundesenter tlf. 04300, åpent mandag-fredag kl. 08:30 - 18:00 og lørdag kl. 10:00 - 14:00. (Utenfor kundesenterets åpningstid skal anvisningen på telefonsvareren følges for å sperre abonnementet).

Forsikringen omfatter ikke:

 • Mobile apparater med SIM-kort hvor apparatets primæregenskap ikke er telefoni. Herunder tablets/nettbrett/Ipad/USB modem/Netbook, og lignende apparater med mulighet for dataoverføring eller telefoni.

5. HVILKE SKADER FORSIKRING DEKKER

 1. tap av eller skade på mobiltelefonen som følge av en plutselig og uforutsett ytre årsak knyttet til et bestemt skadetidspunkt, herunder ran og tyveri
 2. økonomisk tap i form av fakturerbare data-/ samtaleutgifter påført abonnement med gyldig forsikring i forbindelse med misbruk av OneCall SIM-kort som skyldes ran, tap eller tyveri

6. UNNTAK FRA DEKNINGEN

Forsikringen dekker ikke skade/tap:

 1. som oppstår når OneCall SIM-kort med gyldig OneCall Forsikring ikke er installert i telefonen på skadetidspunktet
 2. når skaden/tapet skyldes slitasje, gradvis forringelse, feil eller mangel ved mobiltelefonen
 3. på ekstrautstyr, som f. eks tilkoblet kamera, handsfree eller annet utstyr som ikke følger med telefonen som standard utstyr ved kjøp
 4. som oppstår som følge av virusangrep
 5. når det kun er skade på antenne, batteri og ekstrautstyr
 6. av logo og ringelyder eller annen lagret informasjon eller datasystemer
 7. på mobiltelefon grunnet kondens eller fukt (se punkt 7.3)
 8. der skade kan kreves dekket gjennom garanti eller kjøpsrettslig reklamasjon
 9. på mobiltelefon som er egenimportert til Norge og som ikke er tilgjengelig på det norske marked for allmenheten eller godkjent for salg i Norge av leverandør / produsent.

7. SIKKERHETSFORSKRIFTER - FORSIKREDES PLIKTER

Har forsikrede forsømt å overholde følgende sikkerhetsforskrifter, kan selskapets ansvar nedsettes eller bortfalle helt.

7.1 Det skal til noen hver tid føres tilsyn med mobiltelefonen.

7.2 Når mobiltelefonen forlates uten tilsyn skal den være innelåst i bygning/rom i bygning eller i annen avlåst oppbevaringsenhet. Forlates telefonen i bil skal:

 1. bilen låses
 2. vinduer og takluke være lukket
 3. telefonen ikke være synlig fra utsiden

7.3 Telefonen skal oppbevares og brukes slik at den ikke blir utsatt for kondens eller fukt.

7.4 Forsikret utstyr skal behandles som beskrevet i brukerveiledning fra produsent.

7.5 Telefonens PIN-kode-funksjon må ikke være opphevet.

7.6 Ved ran, tap og tyveri plikter forsikrede omgående å sperre telefonen mot misbruk - se pkt 9.1

7.7 Telefonen må alltid oppbevares på en forsvarlig måte, og som sikrer telefonen tilstrekkelig for skade/tap

8. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I SELSKAPETS ANSVAR

Selskapets ansvar kan nedsettes eller bortfalle helt ved tap eller skade som skyldes:

 1. Forsettlig forvoldt handling eller utvist grov uaktsomhet fra forsikredes side jfr. FAL § 4-9
 2. Misbruk av SIM-kort dersom misbruker har fått kjennskap til PIN-kode og dette skyldes grov uaktsomhet fra forsikredes side
 3. At forsikrede ikke har gjort det som med rimelighet kan forventes for å avverge eller begrense skaden/tapet jfr. FAL § 4-10

9. FORSIKREDES PLIKTER VED SKADE

9.1 Ran, tap og tyveri av mobiltelefon samt misbruk av SIM-kort skal straks forholdet er oppdaget meldes til OneCall Kundesenter, tlf 04300, og til politiet på skadestedet. (Utenfor kontortid skal anvisningen på telefonsvareren følges).

9.2 Forsikrede må dokumentere sitt krav med;

 1. skademelding/-skjema (per telefon)
 2. kopi av kvittering for kjøp av mobiltelefonen eller kopi av abonnementsskjema som dokumenterer eierskap til mobiltelefonen
 3. kopi av politianmeldelse eller oppgi tildelt anmeldelsesnummer/-sted fra Politiet ved ran, tap og tyveri
 4. på forespørsel fra Skadeservice skal skadelidte;
  - fremvise standard utstyr til skadet telefon
  - innlevere standard erstattet utstyr til nærmere angitt adresse

9.3 Forsikrede skal påse at abonnementet løper videre i OneCall ut forsikringsperioden og ikke sies opp.

10. SKADEOPPGJØR OG ERSTATNINGSBEREGNING

Forsikringsavtalelovens § 6-1 er fraveket, i stedet gjelder følgende:

10.1 Dersom skaden kan repareres, dekkes reparasjonskostnadene iht. selskapets avtalte priser. Er det ikke mulig/lønnsomt å reparere telefonen, dekker forsikringen en tilsvarende/vesentlig tilsvarende mobiltelefon. Det samme gjelder dersom telefonen er tapt/stjålet.

10.2 Vurdering av erstatningsplikt skal gis til forsikrede innen en time regnet fra det tidspunkt forsikrede har dokumentert sitt krav som angitt i forsikringsvilkårenes pkt 9.2.

10.3 Selskapet og OneCall AS har rett til å gjøre nødvendige undersøkelser, innhente utskrift av aktivitet på abonnementet, samt sperre telefonen og abonnementet i henhold til OneCalls rutiner. Selskapet plikter ikke å gi erstatning før nødvendige undersøkelser er avsluttet. Selskapet avgjør hva som er nødvendige undersøkelser.

10.4 Skadet telefon skal kun leveres til verksted godkjent av Selskapet eller OneCall.

10.5 Ved skade som inntreffer i utlandet skjer regulering av skader mens man oppholder seg i utlandet kun etter individuelle avtaler med OneCall Skadeservice (tlf +47 815 58 210).

10.6 Forsikringssummer:

 1. Erstatning av telefonen er begrenset til kr 10 000 per forsikringstilfelle
 2. Ved misbruk av abonnementet, dekker forsikringen de faktiske data-/samtaleavgifter som er påløpt ved at telefonen er benyttet etter at forsikringstilfellet inntraff og frem til tapet er meldt til OneCall Kundesenter. Erstatning for økonomisk tap er begrenset til NOK 20 000,- per forsikringstilfelle

10.7 Det gjøres ikke fradrag for verdiforringelse ved erstatningsberegningen.

10.8 Egenandel er NOK 1000,- ved skade som inntreffer i avtalens tre første måneder, regnet fra tegningstidspunktet. For skade som inntreffer etter tre måneder fra tegningstidspunktet er egenandelen NOK 500,-. Ved et nytt skadetilfelle innen 18 måneder etter forrige skadetilfelle, er egenadel NOK 1000,-. For ytterligere skadetilfeller (flere enn 2) i løpet av en periode på 18 måneder, vil det bli trukket en egenandel på NOK 1500,-. Tilsvarende egenandeler for Apple iPhone alle modeller er 1500, 2250, 3000. Ved skade første tre måneder NOK 1500.

10.9 Dersom mobiltelefonen kommer til rette, plikter forsikrede straks å underrette OneCall Skadeservice. Har forsikrede mottatt erstatningstelefon, har forsikrede rett til å beholde denne mot å returnere telefonen som har kommet til rette.

10.10 Kontanterstatning utbetales ikke.

11. GENERELT

11.1 Den som gjør seg skyldig i svik mot Selskapet mister en hver rett til erstatning, jfr. FAL § 8-1 og vil kunne bli politianmeldt.

12. KOMMUNIKASJON, OPPSIGELSE OG FORNYELSE AV FORSIKRINGSAVTALEN.

12.1 Forsikringen løper fra tegningstidspunktet og fornyes automatisk for 1 måned av gangen med mindre forsikringsavtalen skriftlig sies opp av forsikrede. Selskapet forbeholder seg retten til å ikke fornye forsikringen ved premieforfall til kunder med flere enn 3 skadesaker i løpet av 18 måneder. I andre tilfeller har selskapet rett til å si opp forsikringsavtalen med minimum 2 måneders skriftlig varsel.

12.2 Forsikringen opphører dersom forsikredes OneCall-abonnement ikke lenger er gyldig.

12.3 Selskapet forbeholder seg retten til å si opp forsikringen med øyeblikkelig virkning dersom det foreligger svik i forbindelse med skaden.

12.4 Endring av forsikringsvilkårene kan skje med to måneders varsel.

12.5 Selskapet har rett til å benytte elektronisk kommunikasjon for utsendelse av informasjon (opplysninger, meldinger, varsler osv.) til forsikrede knyttet til forsikringsavtalen

13. PRISER

Forsikringspremien er et fast månedlig beløp som belastes ditt OneCall-abonnement forskuddsvis. Honorar til forsikringsmegler utgjør kr 3,- av forsikringskostnad.

Gjeldende pris er til noen hver tid tilgjengelig i OneCalls prisliste på www.onecall.no. Kansellering av avtalen gir ikke rett til refusjon av allerede fakturert eller betalt forsikringspremie i inneværende måned.

14. VERNETING

Tvister som måtte oppstå i forbindelse med denne forsikringsavtalen avgjøres etter norsk rett, ved norsk domstol med mindre det er i strid med ufravikelige regler i gjeldende lovgivning, eller det er gjort annen avtale. Verneting er Oslo.

15. FORSIKRINGSGIVER

Forsikringsgiver er Codan Forsikring NUF org.nr 991 502 491, p.b. 434 Skøyen, 0213 Oslo.

Som det fremgår av forsikringsbeviset og vilkårene er forsikringen knyttet opp mot mobilabonnement i OneCall. Siden dette innebærer at du inngår en avtale med både OneCall og forsikringsgiver, vil informasjon om deg som kunde kunne tilflyte såvel OneCall som forsikringsgiver. Ved å tegne forsikringen aksepterer du følgelig at såvel OneCall som forsikringsgiver har tilgang til de personopplysninger som følger av kundeforholdet.

16 KLAGEADGANG

Klage på forsikringsoppgjør rettes til: OneCall Forsikring co/ Codan Forskring NUF, Postboks 434 Skøyen, 0213 Oslo
eller
Finansklagenemnda, Bygdøy allé 19, 0262 Oslo

NB: Skade/tap skal meldes til OneCall Skadeservice.

Skademelding kan skje:
- per telefon (+47 815 58 210)

Krav om erstatning skal rettes til OneCall Skadeservice ved å dokumentere sitt krav med handlinger i samsvar med pkt 9 - FORSIKREDES PLIKTER VED SKADE.

Kundeservice-chat UNO-chat