Avtalevilkår

OneCall Smarttelefonforsikring

Vilkår av 01.02.2023, forsikringsnummer:0345-2

OM FORSIKRINGEN

Forsikringen er knyttet opp mot mobilabonnement i OneCall. Dette innebærer at du inngår en avtale med både OneCall og Tryg. Informasjon om deg som kunde kommer til å tilflyte så vel OneCall som Tryg. Ved å tegne forsikringen aksepterer du følgelig at så vel OneCall som Tryg har tilgang til de personopplysninger som følger av kundeforholdet.

Forsikringsgiver er Moderna Försäkringar - en del av Trygg-Hansa Försäkring, 106 26 Stockholm, Bolagsverket org.nr 516403-8662 Filial til Tryg Forsikring A/S, Erhvervsstyrelsen CVR-nr 24260666, Klausdalsbrovej 601, DK-2750 Ballerup, Danmark. I disse vilkårene kalt Tryg.

DENNE FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV

·       Disse forsikringsvilkår (heretter kalt Vilkårene)

·       Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 (heretter kalt FAL)

·       Det øvrige lovverk


1.    HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR


Forsikringen gjelder for den som har aktivt OneCall abonnement med OneCall smarttelefonforsikring og som kan dokumentere kjøp av mobiltelefonen.
Er bruker av mobiltelefonen en annen enn sikrede etter forsikringsavtalen, vil brukerens handlinger identifiseres med sikredes handlinger.


2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER

Forsikringen gjelder i hele verden.


3. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER

Forsikringen trer i kraft fra det tidspunktet OneCall smarttelefonforsikring tegnes forutsatt at forsikringspremien blir betalt innen angitt betalingsfrist og forutsatt at det aktive OneCall SIM-kortet med forsikring er installert i telefonen. Abonnementet skal være fullt betalt og ikke sperret som følge av betalingsmislighold.


4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER

Forsikringen omfatter:

·       Den mobiltelefon som har installert OneCall hoved SIM-kort med gyldig OneCall smarttelefon forsikring på skadetidspunktet. Det forutsettes at abonnementet har registrert trafikk på tapt/skadet mobiltelefon i tiden umiddelbart før skadedato.

5. HVILKE SKADER FORSIKRING DEKKER

Forsikringen dekker:

·       Skade på mobiltelefonen som følge av en plutselig ytre årsak knyttet til et bestemt skadetidspunkt

·       Tyveri av mobiltelefon som kan knyttes til et bestemt skadetidspunkt.

·       Økonomisk tap som følge av misbruk av SIM-kort som skyldes ran, tap eller tyveri

6. UNNTAK FRA DEKNINGEN

Forsikringen dekker ikke skade/tap:

·       Som oppstår når OneCall SIM-kort med gyldig OneCall smarttelefonforsikring ikke er installert i telefonen på skadetidspunktet.

·       På ekstrautstyr som ikke følger med telefonen som standardutstyr ved kjøp.

·       Som oppstår som følge av virusangrep.

·       Når skaden/tapet skyldes slitasje, gradvis forringelse, feil eller mangel ved mobiltelefonen

·       Lagret informasjon eller datasystemer.

·       Skade som dekkes/omfattes av produktgaranti, forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven.

·       På mobiltelefon som er egenimportert til Norge og som ikke er tilgjengelig på det Norske markedet for allmennheten eller godkjent for salg i Norge av leverandør/produsent.

·       Andre mobile apparater med SIM/M2M-kort med mulighet for dataoverføring, herunder USB-modem, nettbok, betalingsterminaler, kjørebøker og annet måleutstyr med toveis kommunikasjon.

·       Andre mobiltelefoner med tvilling eller trilling SIM-kort installert.

·       Når det ikke er registrert trafikk på abonnementet på tapt/skadet mobiltelefon i tiden umiddelbart før skadetidspunkt.

·       Hvor sikkerhetsbeskyttelsen på telefon/nettbrett, f.eks. Activation Lock, Finn min Iphone e.l., ikke er deaktivert før innsendelse til verksted.

7. SIKKERHETSFORSKRIFTER - SIKREDES PLIKTER

Har sikrede forsømt å overholde følgende sikkerhetsforskrifter, kan selskapets ansvar nedsettes eller bortfalle helt.

7.1 Det skal til enhver tid føres tilsyn med mobiltelefonen.
7.2 Når mobiltelefonen forlates uten tilsyn skal det være innelåst i bygning/rom eller i annen avlåst oppbevaringsenhet. Forlates telefonen i bil skal:

·       Bilen låses

·       Vinduer og takluke være lukket

·       Telefonen ikke være synlig fra utsiden

7.3 Forsikret utstyr skal behandles som beskrevet i brukerveiledning fra produsent.
7.4 Telefonens PIN-kode funksjon må ikke være opphevet.
7.5 Ved ran, tap og tyveri plikter sikrede omgående å sperre telefonen mot misbruk - se pkt 9.1.
7.6 Telefonen må alltid oppbevares på en forsvarlig måte, og som sikrer telefonen tilstrekkelig for skade/tap.


8. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I SELSKAPETS ANSVAR

Selskapets ansvar kan nedsettes eller bortfalle helt ved tyveri eller skade som skyldes:

·       Forsettlig forvoldt handling eller utvist grov uaktsomhet fra sikredes side jfr. FAL § 4-9

·       Misbruk av SIM-kort dersom misbrukerens kjennskap til PIN-koden skyldes grov uaktsomhet fra sikredes side

·       At sikrede ikke har gjort det som med rimelighet kan forventes for å avverge eller begrense skaden/tapet jfr. FAL § 4 -10

9. SIKREDES PLIKTER VED SKADE

9.1 Ran, tap og tyveri av mobiltelefon skal straks forholdet er oppdaget meldes til OneCall Kundesenter, telefon 04300, og til politiet på skadestedet. (Utenfor kontortid skal anvisningen på telefonsvareren følges).
9.2 Sikrede må dokumentere sitt krav med;

·       skademelding/-skjema (per telefon, faks eller internett)

·       kopi av kvittering for kjøp av mobiltelefonen eller kopi av abonnementskjema som dokumenterer eierskap til mobiltelefonen.

·       kopi av politianmeldelse eller oppgi tildelt anmeldelsesnummer/-sted fra Politiet ved ran, tap og tyveri

·       på forespørsel fra selskapet skal skadelidte;

o    fremvise standard utstyr til skadet telefon

o    innlevere standard erstattet utstyr til nærmere angitt adresse


9.3 Sikrede skal påse at abonnementet løper videre i OneCall ut forsikringsperioden og ikke sies opp.


10. SKADEOPPGJØR OG ERSTATNINGSBEREGNING

Forsikringsavtalelovens § 6-1 er fraveket, i stedet gjelder følgende:

10.1 Dersom skaden kan repareres, dekkes reparasjonskostnadene iht. selskapets avtalte priser. Ved reparasjon av skade på mobiltelefon dekkes kostnader til lånetelefon iht. selskapets avtale priser. Er det ikke mulig/lønnsomt å reparere telefonen, dekker forsikringen en tilsvarende/vesentlig tilsvarende mobiltelefon innenfor spesifikasjonene på skadet mobiltelefon. Det samme gjelder dersom telefonen er tapt/stjålet.

Hvis krav om erstatning er godkjent, kan vi erstatte den forsikrede enheten din med en ny enhet eller en erstatningsenhet med samme eller lignende spesifikasjon. Erstatningsenheten kan være en nyere versjon eller utgave av din forsikrede enhet. Vi vil prøve å matche fargen på den forsikrede enheten din, men det vil ikke være mulig i alle tilfeller. Teknologiske fremskritt kan føre til at det blir levert en erstatningsenhet som har lavere kjøpesum enn den opprinnelige forsikrede enheten, men denne vil i alle tilfeller være av samme kvaliteten som den forsikrede enheten.

10.2 Vurdering av erstatningsplikt skal gis til sikrede innen en time regnet fra det tidspunkt sikrede har dokumentert sitt krav som angitt i forsikringsvilkårenes pkt 9.2.

10.3 Selskapet og OneCall har rett til å gjøre nødvendige undersøkelser, innhente utskrift av aktivitet på abonnementet, samt sperre telefonen og abonnementet i henhold til OneCall sine rutiner. Selskapet plikter ikke å gi erstatning før nødvendige undersøkelser er avsluttet. Selskapet avgjør hva som er nødvendige undersøkelser.

10.4 Skadet telefon skal kun leveres til verksted godkjent av selskapet eller OneCall.

10.5 Ved skade som inntreffer i utlandet skjer regulering av skader mens man oppholder seg i utlandet kun etter individuelle avtaler med OneCalls Skadeavdeling (tlf +47 815 58 210).

10.6 Forsikringssummer:

·       Erstatning av telefonen er begrenset til produktets opprinnelige kjøpspris dog høyest kr. 20 000 per forsikringstilfelle.

·       Ved misbruk av abonnementet, dekker forsikringen de faktiske samtaleavgifter som er påløpt ved at telefonen er benyttet etter at forsikringstilfellet inntraff og frem til tapet er meldt til OneCalls Kundesenter. Erstatning for misbruk av abonnement er begrenset til kr 20 000 per forsikringstilfelle.

10.7 Det gjøres ikke fradrag for verdiforringelse ved erstatningsberegningen.

10.8 Dersom mobiltelefonen kommer til rette, plikter sikrede straks å underrette Tryg. Har sikrede mottatt erstatning, har sikrede rett til å beholde denne mot å returnere telefonen som har kommet til rette.

10.9 Kontanterstatning utbetales kun ved misbruk av abonnementet.


11. EGENANDEL

Det er ulike egenandeler avhengig av om du har kjøpt telefonen fra OneCall eller om du har kjøpt den fra en annet sted, se oversikt nedenfor.

Produkt kjøpt fra OneCall (NOK):

  • Skade nr. 1: 600,-
  • Om en etterfølgende skade inntreffer innen 12 måneder fra en tidligere skade: 1200,-
  • Om en etterfølgende skade inntreffer mer enn 12 måneder fra en tidligere skade: 600,-

Produkt kjøpt annet sted enn OneCall (NOK):

  • Om første skade inntreffer 0-1 måneder etter tegning av forsikringen: 1200,-
  • Om første skade inntreffer mer enn tre måneder etter at du tegnet forsikringen: 600,-
  • Om en etterfølgende skade inntreffer innen 12 måneder fra en tidligere skade: 1200,-
  • Om en etterfølgende skade inntreffer mer enn 12 måneder fra en tidligere skade: 600,-

 

12. GENERELT

Den som gjør seg skyldig i svik mot Selskapet kan miste enhver rett til erstatning, jfr. FAL § 8-1 og vil kunne bli politianmeldt.


13. KOMMUNIKASJON, OPPSIGELSE OG FORNYELSE AV FORSIKRINGSAVTALEN.

13.1 Forsikringen løper fra tegningstidspunktet. Forsikringen fornyes automatisk for 1 måned av gangen med mindre forsikringsavtalen sies opp av forsikringstaker. Selskapet forbeholder seg retten til ikke å fornye forsikringen ved premieforfall til kunder med flere enn 3 skadesaker i løpet av 18 måneder. Selskapet har rett til å si opp forsikringsavtalen med minimum 2 måneders skriftlig varsel.

13.2 Forsikringen opphører dersom sikredes OneCall abonnement ikke lenger er gyldig.

13.3 Selskapet forbeholder seg retten til å si opp forsikringen dersom det foreligger svik i forbindelse med skaden.

13.4 Endring av forsikringsvilkårene kan skje med 2 måneders varsel.

13.5 Selskapet har rett til å benytte elektronisk kommunikasjon for utsendelse av informasjon (opplysninger, meldinger, varsler osv.) til sikrede knyttet til forsikringsavtalen

14. VERNETING

Tvister som måtte oppstå i forbindelse med denne forsikringsavtalen avgjøres etter norsk rett, ved norsk domstol, med mindre det er i strid med ufravikelige regler i gjeldene lovgivning, eller det er gjort annen avtale. Verneting er Oslo.


15. FORSIKRINGSGIVER

Forsikringsgiver er Moderna Försäkringar - en del av Trygg-Hansa Försäkring, 106 26 Stockholm, Bolagsverket org.nr 516403-8662 Filial til Tryg Forsikring A/S, Erhvervsstyrelsen CVR-nr 24260666, Klausdalsbrovej 601, DK-2750 Ballerup, Danmark. I disse vilkårene  kalt Tryg.


16. PERSONVERN

Personopplysningene dine behandles i samsvar med EUs personvernforordning og supplerende svensk personvernlovgivning. Personopplysningene som behandles er for eksempel navn, adresse, personnummer, økonomiske forhold, betalingsinformasjon, helsetilstand, øvrige opplysninger som selskapet trenger for tegning av forsikring, fornyelse eller endring av forsikring eller øvrig forsikringsadministrasjon, så vel som opplysninger som gis i forbindelse med skadebehandling osv. Opplysninger kan for nevnte formål bli gitt ut til samarbeidspartnere i og utenfor EU- og EØS-området, forsikringsformidlere eller andre selskaper i konsernet. Opplysningene kan ifølge lov også gis ut til myndigheter. Fullstendig informasjon om behandlingen av personopplysninger finnes i vår personvernerklæring på https://affinity.tryg.no/gdpr/norwegian/

Moderna Försäkringar er behandlingsansvarlig. Du har rett til å få vite hvordan dine opplysninger behandles av oss, og få et utdrag om dette (registerutdrag). Du har også rett til å få feilaktige opplysninger rettet eller slettet i visse tilfeller. Du kan også kreve at håndteringen begrenses eller innvende mot håndteringen av dine opplysninger og kreve at de opplysningene du selv har gitt til oss, flyttes til andre (såkalt dataportabilitet). Du kontakter oss ved å skrive til dataskydd@modernaforsakringar.se eller til Moderna Försäkringar, Dataskyddsombud, Box 7830, 103 98 Stockholm. Ved å kontakte oss kan du også kreve at personvernerklæringen sendes per post til deg, og meddele at personopplysningene dine ikke skal brukes for direkte markedsføring.

 

17. KONTAKT TIL SKADEAVDELING

Telefon:          815 58 210

E-post:           affinity@tryg.no

Web:              https://affinity.tryg.no

 

SÆRLIG VIKTIG!
For å kunne håndtere skaden på produktet ditt, må du låse opp enhver sikkerhetsbeskyttelse på produktet før du leverer inn det til verkstedet/reparatøren. Dette gjelder hvis produktet ditt er sikkerhets beskyttet med f.eks. Activation Lock, Finn min Iphone eller tilsvarende.

18. DERSOM DU IKKE ER ENIG MED OSS

Vår målsetning er fornøyde kunder, og det er verdifullt for oss å få ta del i dine synspunkter, uansett om du er fornøyd eller anser at det finnes områder hvor vi kan bli bedre. Vårt håp er at saken din skalkunne oppklares gjennom en dialog mellom oss.

Dersom du er uenig i avgjørelsen vår i en forsikringssak, ønsker vi at du først kontakter avdelingen i Tryg som har behandlet forsikringssaken din gjennom at å sende e-post til affinity@tryg.no.

Hvis du fortsatt ikke er fornøyd med avgjørelsen etter henvendelsen til avdelingen, kan du rette klagen til Kvalitetsavdelingen i Tryg. Klager kan meldes elektronisk på: www.tryg.no/meld-skade/klagemuligheter eller per brev til: Tryg Forsikring, v/Kvalitetsavdelingen, Postboks 7070, 5020 Bergen.

Du har også rett til å klage til Finansklagenemnda. Adressen til Finansklagenemnda er: Finansklagenemnda, Postboks 53, Skøyen, 0212 Oslo, e-post: firmapost@finkn.no. Hvis vi ikke har oppfylt våre forpliktelser i henhold til forsikringsavtalen, kan den avtalen gjelder, be om rettelse ved at vedkommende i brev til oss forklarer sin sak og ber oss om vår uttalelse.

Det er også mulig å få sine rettigheter i henhold til forsikringsvilkårene prøvd gjennom å bringe saken inn for retten. Se Lov om forsikringsavtaler § 20-1.

NB: Skade/tap skal meldes til OneCall Skadeavdeling.

Krav om erstatning skal rettes til OneCall Skadeavdeling ved å dokumentere sitt krav med handlinger i samsvar med pkt 9 - SIKREDES PLIKTER VED SKADE.

Kundeservice-chat UNO-chat