Avtalevilkår for kjøp av mobiltelefon

Se tidligere vilkår: Avtalevilkår for kjøp av mobiltelefon av juni 2015
BETINGELSER FOR KREDITTKJØP, MOBILTELEFON PÅ AVBETALING HOS OneCall, EN DEL AV TELIA NORGE AS (ORG.NR. 981 929 055). GJELDENDE PER 14. SEPTEMBER 2016. 
I. KJØPSBETINGELSER FOR KREDITTKJØP
1. Generelt
Disse kjøpsbetingelser for kredittkjøp av mobiltelefon (varen) gjelder i tillegg til avtalevilkår for produktområde Mobil og eventuelle andre tjenester. Kun personer som er juridisk ansvarlig for et aktivt mobilabonnement hos OneCall (kunden) kan tegne avtale om kredittkjøp av mobiltelefon. Det tillates kredittkjøpsavtale opp til 22000 kroner pr. kunde. For en kredittkjøpskunde, kan det også kjøpes en mobiltelefon kontant(kredittkort) pr. år.
2. Priser

Forbehold
Gjeldende priser for varen er alltid tilgjengelig på https://nettbutikk.onecall.no/.
Priser oppgis alltid inkl. mva. OneCall betaler etablering- og administrasjonsgebyr. Fraktkostnader knyttet til leveranse kommer i tillegg.
3. Bestilling og leveranse

Kunden bestiller selv varen i nettbutikken. Varen sendes via transportøren første virkedag etter bestilling. Postgang beregnes til 5-7 dager. Dersom kunde ikke henter pakken og forholder seg ellers helt passiv, vil dette ikke gi leverandør noen indikasjon på om hvorfor pakken ikke er hentet. Kunde vil da ikke ha oppfylt kravene i henhold til Angrerettloven §11 og §13, og kunde mister således retten til å gå fra kjøpsavtalen.
Ved uavhentet pakke vil kunde bli belastet med fraktkostnader tur/retur og et gebyr pålydende kr 350,- Dette for å dekke Leverandørs kostnader i forbindelse med utsendelse, forringelse av varens verdi og returhåndtering .
4. Angrerett

Angrerettloven gir kunden rett til å gå fra kjøpet uten å oppgi grunn innen 14 dager etter at de opplysninger som kreves med hjemmel i lovens kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte (se side 2 av angrerettskjemaet). Angrefristen løper uansett ut senest 3 måneder etter at varen er mottatt eller etter 1 år dersom opplysning om angrerett ikke er gitt.
5. Bruk av varen

Det forutsettes at kunden setter seg godt inn i den nærmere beskrivelsen av varen som er gitt i de manualer og bruksanvisninger som følger med varen, samt de anvisninger for bruk av varen som der gis. OneCall har ikke ansvar for feil og mangler ved varen som skyldes feil bruk, oppbevaring eller lignende.
6. Feil eller mangler

Kontakt OneCall med en gang feil eller mangel oppdages. Skader påført forsendelsen under frakt skal umiddelbart meldes til Posten Norge eller benyttet speditør, som vil behandle erstatningssaken. Kunden skal også informere OneCall om eventuell fraktskade.
7. Support

Kontakt OneCall Kundeservice via kontaktskjema på www.onecall.no eller pr. telefon 479 44 444.
8. Reklamasjon - Service og reparasjon

Service og reparasjon av varen skal gjennomføres av servicesteder godkjent av OneCall eller andre autoriserte servicetilbydere godkjent for håndtering av garantisaker av telefonprodusentene. OneCalls servicepartner er Mobylife AS. Mobylife AS utfører service og garantireparasjoner I tråd med gjeldende lov- og regelverk og OneCall anbefaler at Mobylife AS benyttes ved behov for service og reparasjon av varen.
For service og garantisaker, kontakt OneCalls kundesenter på 479 44 444 eller ta direkte kontakt med vår serviceavdeling på telefon 459 17 777. 

9. Salgspant

OneCall har salgspant i den kjøpte vare inntil den er fullt nedbetalt, med tillegg av renter og omkostninger. Inntil dette har skjedd har kunden ikke rett til å avhende, pantsette, leie ut eller låne ut varen. OneCall forbeholder seg retten til å IMEI-sperre kjøpte varer ved grovt mislighold/svindel. I det dokumentet som kunden skal signere forut for overlevering av varen, fremgår både den vare som panteretten omfatter, samt den kjøpesum panteretten skal sikre.
Salgspantet omfatter også eventuelle nye varer kunden kjøper av OneCall, til sikkerhet for det samlede beløp som kunden skylder under sine kredittavtaler. Varene identifiseres ved signatur på leveringsbekreftelsen.
Hvis noen form for tvangsinndrivelse er foretatt hos kunden, herunder at kunden trer inn i gjeldsforhandlinger, går konkurs eller på annen måte står i fare for å miste råderetten over varen, plikter kunden straks å underrette OneCall skriftlig om forholdet.
10. Lisenser, abonnementer osv.

Kunden står selv ansvarlig for å betale abonnementsavgifter og andre forpliktelser for varer kjøpt fra OneCall og finansiert ved OneCalls kredittkjøpsordning.
II. KREDITTAVTALE - Del 1


Dette gjeldsbrevet (heretter kalt kredittavalen) består av:

Del 1: Denne hoveddelen inklusive Alminnelige kredittvilkår, se nedenfor.

Del 2: Standardiserte europeiske forbrukerkredittopplysninger (heretter kalt SEF-opplysninger)

Kredittavtalen går ut på at kunden, heretter benevnt kredittkunden, kan kjøpe ett eller flere produkter av OneCall, heretter benevnt kredittyteren, på kreditt. Kredittbeløpet med tillegg av renter og omkostninger, beregnet på grunnlag av de satser som til enhver tid gjelder i kredittperioden, tilbakebetales i samsvar med betingelsene i kredittavtalen. OneCall har rett til å overdra sine rettigheter som kredittyter i henhold til denne kredittavtale og sine øvrige rettigheter overfor kredittkunden, herunder sitt salgspant. Det er kredittsjekk foretatt på bestillingstidspunktet av varene eller abonnement hos OneCall som legges til grunn ved bevilgning av kreditten.Ved sin bekreftelse av kjøp av varen, erkjenner kredittkunden å skylde kredittyter det til enhver tid utestående kredittbeløp, med tillegg av påløpte renter og omkostninger.Jeg/vi har i god tid før kredittavtalen bekreftes, og slik at jeg/vi har hatt anledning til å sette meg/oss inn i opplysningene, mottatt de alminnelige lånevilkår samt del 2 SEF-opplysninger. Jeg/vi bekrefter herved at de alminnelige kredittvilkår og del 2SEF-opplysninger er lest og vedtatt.Inndrivelse kan skje uten søksmål, jf tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav a.
Alminnelige vilkår for kredittavtalen
1. Minstekjøp og nye kredittkjøp
Etablering av kredittavtale forutsetter at kunden foretar et kredittkjøp på til sammen minimum kr 1.000.
Nye kredittkjøp forutsetter at kunden har overholdt tidligere kredittavtaler.
2. Tilbakebetaling

Kredittbeløpet tilbakebetales med like store månedlige terminbeløp.
I tillegg til avdrag og renter, betaler kredittkunden de omkostninger som er angitt i del 2 SEF-opplysninger pkt 3.Tilbakebetalingstiden bestemmes av kredittkunden ved bestilling. Kredittkunden plikter på grunnlag av den mottatte faktura å betale det angitte beløp ved forfall, alternativt vil kredittyteren belaste bank for beløpet i henhold til avgitt fullmakt (avtalegiro).Ved oppsigelse eller annet opphør av kredittkundens mobilabonnement i kredittavtalens løpetid vil kredittyteren sende separate fakturaer for kredittavtalens månedsbeløp ut løpetiden.Kredittkunden kan vederlagsfritt og når som helst i kredittavtalens løpetid kreve å få tilsendt nedbetalingsplan. Dersom det er avtalt avdragsfrihet kan kredittkunden tilsvarende kreve å få tilsendt en oversikt over tidspunkter og betingelser for betaling av renter og andre kredittkostnader.
3. Renter og omkostninger


3.1 Nominell og effektiv rente fremgår av Del 2 SEF-opplysninger.

3.2 Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrente etter lov om renter ved forsinket betaling. Forsinkelsesrenten skal likevel ikke være lavere enn den renten som til enhver tid løper i kredittavtalen.

3.3 Omkostninger og gebyrer framgår av del 2 SEF-opplysninger. Kredittyter kan ensidig forhøye gebyrer og omkostninger på samme vilkår og med samme forhåndsvarsel som nevnt i pkt 3.4 a) og b) nedenfor). Kredittyter kan også ensidig forhøye gebyrer og omkostninger når endringen er saklig begrunnet ut fra endringer i kredittyters kostnader eller i omlegning av kredittyters gebyrstruktur.

3.4 Renter reguleres som følger:
a) Kredittyter kan ensidig forhøye rentesatsen når endringen er saklig begrunnet ut fra endringer i kredittyters innlånsrenter, hensynet til kredittyters inntjeningsevne på sikt, omstrukturering av kredittyters innlån eller tilsvarende særlige forhold på kredittyters side, samt når endringen er saklig begrunnet i en oppfølgning av myndighetenes syn på kredittyteres rentepolitikk. Videre kan kredittyter ensidig forhøye rentesatsen når endringen er saklig begrunnet i individuelle forhold ved kreditten, f eks når det er skjedd endringer på kredittkundens hånd som gjør at kreditten medfører økt risiko for kredittyter.

b) Endringer etter pkt 3.4 a) kan settes i verk tidligst seks uker etter at kredittyter har sendt skriftlig varsel til kredittkunden om endringen. Kortere frist kan benyttes dersom endringen skjer som en følge av vesentlig endring i pengemarkedsrenten, obligasjonsrenten eller det generelle rentenivå for kredittyternes innlån.
4. Innsigelser og krav mot kredittyteren
Kredittkunden kan overfor kredittyteren gjøre gjeldende de samme innsigelser og pengekrav på grunnlag av kjøpet som han/hun kunne gjøre gjeldende overfor OneCall.
Ved siden av reklamasjon overfor OneCall etter kjøpslovens regler, må kredittyteren i tilfelle underrettes så snart det er rimelig anledning til det.
Har kredittkunden pengekrav som kan gjøres gjeldende mot kredittyteren er kredittyterens ansvar begrenset til det beløp kredittyteren har mottatt av kredittkunden i anledning kjøpet.
5. Endringer i navn og adresse
Kredittkunden er forpliktet til omgående å melde navn- og adresseforandringer til kredittyteren.
I. KREDITTAVTALE - Del 2

Gjeldsbrev Forbruker
Standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt1. Identiteten til og kontaktopplysninger for kredittyter/ kredittformidler
Kredittyter : OneCall, en del av Telia Norge AS
Adresse : Lørenfaret 1 A, 0585 Oslo
Postadresse : OneCall, Postboks 4444 Nydalen, 0403 Oslo 2. Beskrivelse av kredittproduktets viktigste egenskaper

Type kreditt : Annuitetslån
Nødvendig sikkerhetsstillelse - Salgspant
Dette er en beskrivelse av den sikkerheten som må stilles i tilknytning til kredittavtalen.
Pkt 3 og 4 er en utdypning av de Alminnelige kredittvilkår i Kredittavtalens Del 1. 3. Kredittens kostnader

Lånerenten eller eventuelt ulike lånerenter som får anvendelse på kredittavtalen
Effektiv årlig rente (EÅR) Dette er de samlede kostnadene uttrykt som en årlig prosentandel av det samlede kredittbeløpet. Den effektive årlige renten er tatt med her for å gjøre det enklere å sammenligne ulike tilbud. forutsatt at rente og omkostninger er uendret gjennom hele kredittperioden.

Er det obligatorisk, for å oppnå kreditten eller for å oppnå denne på de vilkår og betingelser som blir markedsført, å - tegne en forsikringspolise som sikrer kreditten, eller - inngå en annen kontrakt om tilleggstjenester : NEI

Kostnader i tilfelle av for sene betalinger :
Manglende betalinger kan få alvorlige følger (f.eks. tvangssalg) og gjøre det vanskeligere å oppnå kreditt.
{*For informasjon om inkassosatsene, se https://www.regjeringen.no/.*} {*Disse satsene justeres årlig av departementet.*} 4. Andre viktige rettslige aspekter

Angrerett : JA
En rett til å gå fra kredittavtalen innenfor et tidsrom på 14 kalenderdager.

Tilbakebetaling før tiden : JA
Kreditten kan når som helst betales tilbake fullt ut, før tiden.

Informasjonssøk i en database
Kredittyter må underrette forbrukeren umiddelbart og uten omkostninger om resultatet av et informasjonssøk i en database dersom en kredittsøknad blir avvist på grunnlag av et slikt informasjonssøk. 
Dette får ikke anvendelse dersom det er forbudt å gi slike opplysninger i henhold til Fellesskapets regelverk eller dersom dette er i strid med målsettinger for offentlig orden eller sikkerhet.

Rett til et utkast til kredittavtale
En rett til på anmodning og uten omkostninger å få et eksemplar av utkastet til kredittavtale. Denne bestemmelsen får ikke anvendelse dersom kredittyter på tidspunktet for anmodningen ikke er villig til å gå videre med inngåelse av kredittavtalen med forbrukeren.
Kundeservice-chat UNO-chat