Avtalevilkår for privatabonnement

ABONNEMENTSVILKÅR FOR ONE CALL, EN DEL AV TELIA NORGE AS (ORG.NR. 981 929 055). PRODUKTOMRÅDE ABONNEMENT PRIVAT. GJELDENDE FRA 1. JUNI 2017


1. GENERELT


Abonnementsvilkårene beskrevet her regulerer avtaleforholdet mellom OneCall, en del av Telia Norge AS, heretter kalt OneCall, og Kunden og gjelder i tillegg til vilkår for bestilling. Abonnementsvilkårene gjelder Kundens tilgang til, og bruk av, mobiltelefoni fra OneCall med de til enhver tid gjeldende tilleggstjenester.

Ved motstrid går abonnementsvilkårene foran bestillingsvilkårene.
Abonnementet gir rett til bruk av de tjenester og tilleggstjenester som er avtalt med OneCall.

En fullstendig oversikt over tilgjengelige tilleggstjenester er til enhver tid oppdatert på OneCall sine nettsider.

.


2. PARTER


Parter i denne avtalen er OneCall og Kunden som spesifisert i abonnementsvilkårene. Kunden er den juridiske eller myndige person som inngår denne avtalen med OneCall. Bruker er Kunden selv, eller en person som Kunden har gitt tillatelse til å benytte abonnementet.

Kunden har ansvar for enhver Bruker som benytter Kundens utstyr og de tjenestene som Kunden har adgang til ifølge abonnementsavtalen.

.

3. BRUK AV TJENESTENE


Ved inngåelse av abonnementsavtalen skal Kunden få adgang til de avtalte tjenestene fra OneCall. Tjenestene og vedlikeholdet skal være i overensstemmelse med gjeldende lover og regler, og i samsvar med avtale mellom OneCall og selskapets avtalepartnere.

OneCall innestår ikke for at Kundens bruk av tjenestene skjer uten avbrudd eller at all kommunikasjon når frem. Planlagte, lengre avbrudd skal varsles innen rimelig tid.
Unntak fra dette er avbrudd som er utenfor OneCalls kontroll.
Ovenstående begrenser ikke OneCalls ansvar etter pkt 12.

Abonnementet gir rett til bruk i nett hos utenlandske operatører som OneCall, eller selskapets avtaleparter, har inngått avtale om samarbeid med.

Bruk av utenlandske nett er undergitt de lover og bestemmelser, takster og vilkår som er gjeldende i den enkelte operatørs nett. Ved bruk av abonnementet i utenlandske nett (herunder bruk i satellittnett på båter/ferger) innkrever OneCall betaling for bruken på vegne av den utenlandske operatøren, samt et administrasjonspåslag.
Dette er inkludert i de utlandsprisene som er oppgitt i prislisten.
Operatører som ikke er nevnt i prislisten har vi ingen avtale med, og verken dekning eller pris kan garanteres fra OneCalls side.

Kunden plikter innen rimelig tid å melde til OneCall enhver endring i abonnementsinformasjon, herunder opplysninger gitt i abonnementsavtalen.

Det er Kundens ansvar å sørge for at abonnementsvilkårene til enhver tid er kjent for Bruker av abonnementet. Kunden er også ansvarlig for at utstyret som tilknyttes SIM-kortet for bruk av tjenestene er typegodkjent i henhold til gjeldende standarder og lovgivning.


3.1 DATAHASTIGHET OG -VOLUM


Abonnementet skal brukes i mobiltelefoner, mobilt bredbånd og nettbrett, eller annet utstyr som har telefoni og/eller bruk av data som bruksområde.For å sikre at alle våre kunder opplever god tilgang og god ytelse på mobildata, forbeholder OneCall seg retten til å kunne begrense hastigheten på mobildata dersom bruken overstiger 1GB mer enn den inkluderte datamengden, inkl. datapakker. Du finner ditt datavolum påwww.onecall.no/mobilabonnementog påMine Sider. Denne begrensningen vil kun gjelde inneværende kalendermåned.Opplevd hastighet vil variere med terminal, dekningsforhold, signalstyrke, avstand til sender, hvor mange som benytter samme basestasjon samtidig som deg. Sewww.onecall.no/kundeservice/4G-hastighet-mobildatafor mer informasjon om hastighet.


3.2. SPESIALISERTE TJENESTER OG TRAFIKKSTYRING


Spesialiserte tjenester vil bli prioritert over annen datatrafikk i nettverket. En spesialisert tjeneste er en tjeneste der vi garanterer en viss kvalitet, eksempelvis taletrafikk i 4G-nettet (VOLTE). Taletrafikk i 4G-nettet vil bruke av den tilgjengelige datakapasiteten og prioriteres over annen datatrafikk.


3.3. FOLKE PAKKA FULL DATA


OneCall kunder med FolkePakka FullData gis adgang til å bruke et ubegrenset antall GB mobildata med 20 mbit/s opptil 100 GB per faktureringsperiode. Hastigheten på abonnementet (opplasting og nedlasting) reduseres generelt til 3 Mbit/s ved brukte 100 GB per faktureringsperiode. En eventuell hastighetsreduksjon vil opphøre ved overgang til ny faktureringsperiode, hvor kunden på ny vil kunne bruke 100 GB mobildata med hastighet 20 mbit/s, før hastigheten reduseres. Ringeminutter/SMS/MMS kan kun benyttes til normalt privat forbruk, fra mobiltelefon i Norge til annen mobil- eller fasttelefon i Norge, eller norsk mobiltelefon i utlandet, eller som del av Roam Like Home i EU/EØS. Mobildata bruk utover inkluderte mengder i EU/EØS ( over 50GB ) belastes kunden i henhold til FUP 0,02 kr/MB.

3.4. FAMILIEPAKKA FULL DATA

OneCall kunder med FolkePakka FullData gis adgang til å bruke et ubegrenset antall GB mobildata med 20 mbit/s opptil 100 GB per faktureringsperiode. Hastigheten på abonnementet (opplasting og nedlasting) reduseres generelt til 3 Mbit/s ved brukte 100 GB per faktureringsperiode. En eventuell hastighetsreduksjon vil opphøre ved overgang til ny faktureringsperiode, hvor kunden på ny vil kunne bruke 100 GB mobildata med hastighet 20 mbit/s, før hastigheten reduseres. Ringeminutter/SMS/MMS kan kun benyttes til normalt privat forbruk, fra mobiltelefon i Norge til annen mobil- eller fasttelefon i Norge, eller norsk mobiltelefon i utlandet, eller som del av Roam Like Home i EU/EØS. Mobildata bruk utover inkluderte mengder i EU/EØS ( over 100GB ) belastes kunden i henhold til FUP 0,02 kr/MB.

4. BESKRIVELSE AV TJENESTEN

Tjenesten består av et offentlig telefonnummer som kunden kan ringe ut med og bli oppringt på. Telefonnummeret vil bli oppført hos de opplysningstjenester OneCall til enhver tid har samarbeid med. Kunden kan vederlagsfritt reservere seg mot oppføring hos disse opplysningstjenestene.

Ved høyst spesielle tilfeller vil Kunden måtte bli tildelt et nytt nummer av regulatoriske, tekniske eller driftsmessige årsaker. OneCall vil i slike tilfeller gi varsel i god tid så sant det er mulig.

OneCall er ikke ansvarlig for tap og kostnader Kunden blir påført ved et slikt bytte av nummer.

.


5. AVTALEINNGÅELSE


Avtale mellom OneCall og Kunden om levering av tjenesten er inngått når OneCall har bekreftet kundens bestilling, eller når tjenesten tas i bruk av kunden dersom dette skjer først. Kunden betraktes å ha akseptert Avtalevilkårene dersom vedkommende tar i bruk Tjenesten uten at avtaleinngåelse er uttrykkelig inngått. Avtalen består av følgende:

 • Kundens muntlige, skriftlige eller elektroniske bestilling
 • OneCalls skriftlige ordrebekreftelse eller abonnementsavtale
 • OneCalls abonnementsvilkår

Dersom det bestilles videreføring av Kundens eksisterende telefonnummer fra et annet selskap enn OneCall, må Kunden gi OneCall skriftlig fullmakt til å foreta abonnementsskiftet og til å innhente nødvendig informasjon hos tidligere selskap. Den skriftlige bestillingen (via brev, faks, web eller e-post) er å anse som en slik fullmakt.

Videreføring av eksisterende telefonnummer medfører automatisk avslutning av avtalen hos tidligere selskap. OneCall er ikke ansvarlig for eventuelle sluttkostnader Kunden påføres hos annen operatør.

Det tillates maksimalt 6 stk. registrerte abonnement per myndig person. Flere abonnement enn dette kan etableres etter avtale med OneCalls kundeservice.Avtale mellom OneCall og Kunden om levering av tjenesten er inngått når OneCall har bekreftet kundens bestilling, eller når tjenesten tas i bruk av kunden dersom dette skjer først. Kunden betraktes å ha akseptert Avtalevilkårene dersom vedkommende tar i bruk Tjenesten uten at avtaleinngåelse er uttrykkelig inngått. Avtalen består av følgende:

 • Kundens muntlige, skriftlige eller elektroniske bestilling
 • OneCalls skriftlige ordrebekreftelse eller abonnementsavtale
 • OneCalls abonnementsvilkår

Dersom det bestilles videreføring av Kundens eksisterende telefonnummer fra et annet selskap enn OneCall, må Kunden gi OneCall skriftlig fullmakt til å foreta abonnementsskiftet og til å innhente nødvendig informasjon hos tidligere selskap. Den skriftlige bestillingen (via brev, faks, web eller e-post) er å anse som en slik fullmakt.

Videreføring av eksisterende telefonnummer medfører automatisk avslutning av avtalen hos tidligere selskap. OneCall er ikke ansvarlig for eventuelle sluttkostnader Kunden påføres hos annen operatør.

Det tillates maksimalt 6 stk. registrerte abonnement per myndig person. Flere abonnement enn dette kan etableres etter avtale med OneCalls kundeservice.

6. KREDITTVURDERING OG ELEKTRONISK GJENPART

Det vil bli foretatt kredittvurdering av kunder ved søknad om abonnement og evt. andre forhold med økonomisk mellomværende. Gjenpartsbrev med kopi av benyttet informasjon blir sendt elektronisk. Kunden mottar link og kode til innlogging via SMS. Oppgitt telefonnummer må være registrert på kunde. Ved avvik sendes gjenpartsbrev pr. post.

OneCall kan kreve fremlagt fullmakt som viser at vedkommende som bestiller har myndighet til å inngå abonnementsavtale med OneCall. OneCall har rett til å avslå leveranse av tjenesten uten å måtte oppgi grunn.

.

7. FAKTURERING

OneCall fakturerer eventuelle faste avgifter forskuddsvis og forbruk etterskuddsvis. Etableringsavgift kan kreves innbetalt før en tjeneste aktiveres. Betalingsfristen på fakturaer er 14 dager. OneCall kan kreve gebyr for fakturautsendelsen.
Faktura sendes per post eller elektronisk via e-post. Avtalegiro kan opprettes.

For etterskuddsbetalte abonnement vil OneCall fakturere forbruk påfølgende måned. Dette forutsetter at OneCall på tidspunkt for fakturaproduksjon har fått rapportert inn forbruket. Dersom det er forsinkelser i rapportering til OneCall kan forbruket faktureres på et senere tidspunkt. Dette gjelder særlig bruk i utland, datatrafikk og spesialtjenester, herunder innholdstjenester.

Kunder bosatt på Svalbard er berettiget til å få faktura uten mva. dersom kunden er folkeregistrert i Norge eller på Svalbard, og samtidig er registrert i det særskilte registeret for Svalbard.

En person regnes for å bo på Svalbard når han eller hun har hatt opphold på øygruppen og har til hensikt å oppholde seg der i minst 6 måneder. Kunden må selv dokumentere ovenfor OneCall at han eller hun er registrert i det særskilte registeret for Svalbard.

Kunden plikter å melde fra til OneCall dersom kunden flytter tilbake til fastlandet innen 8 virkedager. Blir ikke OneCall orientert vil kunden kunne bli pålagt å betale for lite fakturert mva.

.


8. TAP/TYVERI AV SIM-KORTET

Kunden er ansvarlig for mottatt SIM-kort, og for at tilhørende PIN- og andre sikkerhetskoder oppbevares slik at de ikke blir kjent av uvedkommende. Det advares mot å notere koden på kortet, telefonutstyret eller tilsvarende eller å forlate telefonen etter at PIN-koden er tastet inn, da dette etter forholdene kan anses grovt uaktsomt. Ved kjennskap til at andre har fått tilgang til kodene, skal Kunden straks sørge for å få kodene endret.

Om Kunden mister eller frastjeles SIM-kortet (f.eks. ved tyveri av telefon), skal tapet straks, og innen 24 timer, meldes OneCall for å hindre misbruk. Tapet meldes ved å kontakte OneCalls kundeservice via telefon, chat eller e-post eller ved selv å sperre abonnementet via Mine sider på OneCalls nettsider. OneCall har ansvaret for at sperremelding kan mottas.

Unnlatelse av å melde fra innen 24 timer fra tapet ble kjent regnes som grov uaktsom handling. Kunden er selv ansvarlig for misbruk av abonnementet inntil sperremelding er mottatt av OneCall. Ansvaret er begrenset oppad til kr. 5.000, med mindre kunden har utvist grov uaktsomhet, hvorpå beløpet er oppad begrenset til kr. 25.000. Ved utvist forsett gjelder ikke ansvarsbegrensningene.

I perioden fra sperremelding er gitt OneCall og til abonnementet er sperret for bruk er Kunden kun ansvarlig for misbruk dersom Kunden har muliggjort misbruket ved grov uaktsom handling eller forsett. Når abonnement er sperret for bruk vil månedsavgifter påløpe. Med månedsavgift menes fast månedlig beløp som Kunden skal betale for avtalte tjenester.

.


9. OPPBEVARING AV TELEFONDATA

Spesifikke opplysninger om kundens bruk av telefontjenester vil av hensyn til dokumentasjon og utsendelse av regning bli registrert og lagret i henhold til gjeldende lovgivning om datalagring. Data vil bli lagret lenger hvis gjeldende faktura ikke er betalt eller ikke er akseptert.

.


10. BRUKERSTØTTE

OneCall tilbyr brukerstøtte i henhold til kontaktinformasjon og åpningstider oppgitt på OneCall sine nettsider.

.


11. KUNDENS ANSVAR/BETALINGSANSVAR

Det er Kundens ansvar å informere OneCall om korrekt personalia og adresse for Kunde og Bruker, både ved avtaleinngåelse og når informasjonen endres på et senere tidspunkt. OneCall skal informeres om adresseendring senest 8 dager etter at endringen er gjennomført.

De til enhver tid gjeldende priser fremgår av OneCalls prisliste på web. Den som er registrert som Kunde hos OneCall, er ansvarlig for betaling av de ytelser OneCall leverer i henhold til avtalen. Ansvaret omfatter også andres bruk av Kundens abonnement, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra OneCalls side.

OneCall fastsetter tidspunkt og hyppighet for fakturering av Kunden. Ved fakturamottak per e-post, er det Kundens ansvar å sørge for at e-post fra OneCall og OneCalls faktureringspartner ikke havner i spamfiltre eller lignende. Kunden er selv ansvarlig for å påse at faktura er mottatt. Ved forsinket betaling belastes morarente etter lov om rente ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr. 100 og det kreves gebyr for utsendelse av betalingsvarsel dersom fakturaen ikke er betalt ved forfallsdato.

Dersom Kunden mener at fakturaen er feil må Kunden klage til OneCall innen betalingsfristen eller, dersom dette ikke har vært mulig, innen rimelig tid. OneCall kan kreve at den ikke påklagde del av fakturaen betales innen betalingsfristen.

OneCall har fastsatt en generell kredittgrense på kr. 2.000 for bruk av Tjenesten og vil håndheve grensen basert på den enkelte kundes kredittverdighet, forbruksmønster og betalingshistorikk. Kredittgrensen er et internt hjelpemiddel for OneCall, kan ikke anses som en garanti for at abonnementet sperres selv om forbruket overskrider kredittgrensen. Ved nådd kredittgrense kan OneCall kreve at abonnenten betaler det påløpte beløp, eller stiller tilfredsstillende sikkerhet for beløpet. OneCall kan stenge abonnementet for bruk inntil betaling skjer eller sikkerhet er stillet.


11.1 Spesielle vilkår for FolkePakka Kontroll

Ved manglende innbetaling vil FolkePakka Kontroll kunne bli endret til Kontant. Forbruket vil her trekkes fra forhåndsbetalt saldo. Når innbetaling av faktura er registrert endres abonnementet tilbake til FolkePakka Kontroll ved påfølgende månedsskifte.

.

12. ONECALLS ANSVAR

OneCalls erstatningsansvar er begrenset til kr. 10.000 for det enkelte skadetilfelle, eller kjede av skadetilfeller med samme årsak, med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet fra OneCalls side.

Kunden har rett til å få behandlet reklamasjonssaker uten å måtte betale for dette.Kunden mister sin rett til å gjøre ansvar for mangel eller feil ved Tjenesten gjeldende dersom melding om mangelen/feilen ikke er gitt til OneCall innen rimelig tid etter at mangelen/feilen ble eller burde ha blitt oppdaget. OneCall har rett til, og skal snarest mulig etter at melding er mottatt, bidra til at feilen blir rettet. Eventuell erstatning beregnes normalt fra det tidspunkt feilen ble meldt til OneCall og fram til mangelen/feilen er rettet.

OneCall er ikke ansvarlig for direkte tap dersom OneCall godtgjør at mangelen/feilen skyldes forhold utenfor OneCalls kontroll, og som OneCall ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. OneCall er dermed ikke ansvarlig for brudd som skyldes forhold OneCall ikke er ansvarlig for, herunder brudd på bredbåndsforbindelsen, problemer med kundens utstyr, arbeidskonflikt, offentlige reguleringer, krig, brann, strømbrudd eller annen force majeure.

OneCall er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler ved tjenestene. Som indirekte tap regnes blant annet Kundens tap som følge av redusert eller bortfalt produksjon eller inntekt, at tjenesten ikke kan benyttes som forutsatt, manglende oppfyllelse overfor tredjeparter, medgått tid eller tap som følge av ødelagte eller forringede data.

.


13. KUNDENS MISLIGHOLD

OneCall vil ved vesentlig mislighold sende varsel i samsvar med gjeldende lovgivning og kunne stenge tjenesten dersom fristen i varselet ikke blir overholdt. Vesentlig mislighold omfatter blant annet at Kunden unnlater å betale for Tjenestene innen betalingsfristen, unnlater å stille sikkerhet som nevnt i pkt. 11, unnlater å melde fra til OneCall om endringer i abonnementsforholdet (fakturaadresse etc.), anvender/forsøker å anvende tjenestene eller utfører/forsøker å utføre handlinger ved anvendelse av tjenestene som er i strid med gjeldende lovgivning, eller anvender utstyr i strid med punkt 3 og punkt 8 i vilkårene. Hvis Kunden har andre abonnement fra OneCall vil stenging normalt omfatte alle Kundens abonnement.

Kunden har ansvar for eget tap og for tap som påføres OneCall hvor tap skyldes Kundens mislighold av abonnementsavtalen.

Dersom bruk av abonnementet er blitt sperret som følge av Kundens mislighold, kan OneCall gjenåpne abonnementet for bruk når det forhold som begrunnet sperringen er rettet. Kunden blir belastet med kostnader for gjenåpning, og er ansvarlig for betaling av periodiske avgifter selv om bruk er sperret.

Ved betalingsmislighold vil OneCall sende betalingsvarsel og om nødvendig inndrive kravet i samsvar med gjeldende lovgivning.

.


14. HEVING AV AVTALEN

Ved oppsigelse løper abonnementet ut inneværende måned, dersom ikke annet er avtalt. Kunden bærer selv risikoen for at oppsigelsen kommer frem til OneCall.

Ved dødsfall kan OneCall be om kopi av døds- eller skifteattest før abonnementet kanselleres.

Kunden vil ved oppsigelse bli fakturert full månedsavgift uavhengig av når i måneden abonnementet avsluttes. Man vil samtidig få fullt utbytte av inkludert forbruk og eventuell rabatt.

Ved oppsigelse av forskuddsbetalte abonnement refunderes innestående saldo med fradrag for påløpte samtalekostnader, administrasjonsgebyr og andre ubetalte kostnader, etter henvendelse fra Kunden. Kunden er ansvarlig for å gi OneCall nødvendig utbetalingsinformasjon.

Ved sperring av abonnementet på grunn av Kundens mislighold, kan OneCall heve avtalen med umiddelbar virkning. Kunden plikter å betale alle påløpte avgifter frem til avtalens opphør.

OneCall har rett til å si opp abonnementsavtalen med 30 dagers skriftlig varsel dersom OneCall ikke lenger tilbyr noen eller alle tjenestene i avtalen, eller dersom nødvendig konsesjon fra myndighetene oppheves. I så tilfelle vil Kunden ikke lenger være bundet av abonnementsavtalen selv om avtaleperioden fortsatt løper på det tidspunkt oppsigelsen trer i kraft.

Dersom det ikke har vært utgående trafikk (samtaler, SMS, MMS, datatrafikk) de siste 6 måneder for OneCalls etterskuddsbetalte abonnement, eller dersom det har vært mer enn 9 måneder siden siste påfylling for forskuddsbetalte abonnement, kan OneCall sperre abonnementet. OneCall kan avslutte abonnement hvor det ikke har vært utgående trafikk de siste 9 måneder for etterskuddsbetalte abonnement, eller det har gått 9 måneder siden siste påfylling for forskuddsbetalte abonnement.

.


15. OVERDRAGELSE AV ABONNEMENTSAVTALEN

Kunden kan overdra abonnementet til andre som tilfredsstiller OneCalls krav. OneCall skal godkjenne alle overdragelser på forhånd og kan stille betingelser for overføringen som for eksempel at det skal betales et vederlag for overføringen og at Kunden før overføringen må betale samtlige utestående krav fra OneCall knyttet til abonnementsavtalen. Etter overføring overtar den nye Kunden alle rettigheter og forpliktelser ved abonnementet.

OneCall kan overdra abonnementsavtalen til et annet selskap såfremt Kunden etter overdragelsen ikke gis dårligere vilkår enn hva som følger av Kundens abonnementsavtale med OneCall.

.


16. ANGRERETT

Forutsatt at Tjenesten er solgt utenfor fast forretningssted, herunder ved aktivt telefonsalg eller via Internett, kan Kunden gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at OneCall har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven.

Kunden plikter å gi beskjed til OneCall dersom angreretten skal benyttes. Fristen anses som overholdt dersom beskjed er sendt innen angrefristens utløp. Denne beskjeden skal sendes skriftlig i form av angrefristskjema. Kunden bærer selv risikoen for at beskjeden kommer frem til OneCall.

Dersom Kunden har kjøpt Tjenesten gjennom annet fjernsalg enn telefonsalg, og Tjenesten påbegynnes før angrefristen løper ut, skal Kunden betale brukskostnader forbundet med Tjenesten, herunder utgifter knyttet til påbegynnelse, og etablering abonnementet dersom han benytter seg av angreretten.

.


17. PRISER

Oppdaterte priser er de priser som til enhver tid ligger på OneCall sin hjemmeside www.onecall.no. Eventuelt inkludert forbruk beregnes månedsvis. For nye kunder beregnes inkludert forbruk i oppstartsmåneden på følgende måte; Kunder som blir aktivert til og med den 10. i måneden får alt inkludert forbruk i abonnementet. Kunder som blir aktivert i perioden 11. til og med 20. i måneden, får 2/3 og kunder som blir aktivert fra og med 21. i måneden får 1/3 av inkludert forbruk i abonnementet.

Ved oppstart av et abonnement beregnes første månedsavgift på tilsvarende måte som forbruket.

.


18. ENDRINGER I PRISER OG VILKÅR

OneCall har rett til å foreta endringer i abonnementsvilkårene med 30 dagers skriftlig varsel. OneCall har rett til å gjennomføre nødvendige endringer i Tjenestene for å sikre tilfredsstillende drift og sikkerhet. Endringer kan skje på kortere varsel dersom de skyldes økning i offentlige avgifter. Endringer kan også gjøres på kortere varsel ved endring på grunn av omstendigheter som er utenfor OneCalls kontroll.

Endring av pris til Kundens gunst har OneCall rett til å innføre uten forutgående varsel.

Ved endring har kunden rett til å si opp avtalen med virkning fra tidspunktet endringen(e) trer i kraft. 

.


19. TAUSHETSPLIKT

OneCall og de ansatte i OneCall plikter i henhold til Lov om Elektronisk Kommunikasjon, § 2, å bevare taushet om opplysninger vedrørende Kundens bruk av teletjenestene og om innholdet i telekommunikasjonen. Slike opplysninger kan likevel utleveres med Kundens samtykke eller gis til domstolene, påtalemyndighetene eller andre offentlige myndigheter når OneCall er rettslig forpliktet til å utlevere slik informasjon.

OneCall plikter i henhold til Ekomforskriften § 6-3 å gjøre grunndata tilgjengelig for aktører som driver nummeropplysningsvirksomhet. Kunden kan reservere seg helt eller delvis mot utlevering av slik informasjon.

.


20. KLAGER 

Eventuelle klager skal rettes til OneCall Kundesenter via ett av følgende kontaktpunkt:
tlf 479 44 444, chat eller kontaktskjema på https://www.onecall.no.
Ved bruk av kontaktskjema mottar du et saksnummer for bruk ved kontakt.
Behandlingstid for kontaktskjema er 1-3 virkedager.
Ved forhold som omfattes av ekomlovgivingen kan Nasjonal kommunikasjonsmyndighet https://www.nkom.no/ kontaktes. 

Forbrukere og bedrifter med opp til 10 årsverk kan klage til Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon (BKN) dersom forholdet gjelder bruk og/eller fakturering av tjeneste. Klage til BKN kan først sendes inn når det foreligger skriftlig avslag fra OneCall.
Sebrukerklagenemndafor nærmere informasjon.
Ankefristen er 1 år fra du mottar skriftlig avslag fra OneCall Kundesenter. BKN kan også kontaktes på telefon 22 13 32 20 for informasjon.EUs klageportal ODRkan også anvendes ved klage på varer/tjenester kjøp på nettet. Dette er særlig relevant dersom forbruker er bosatt i et annet EU/EØS land. Også for denne klageordningen må kunden først ha rettet skriftlig klage til OneCall. 

Klager på innholdstjenester (fellesfakturerte tjenester) levert av tredjepart skal også rettes til OneCalls kundesenter,Strexeller direkte til tredjepart. Ved klage på terminal, tilleggsutstyr eller service på terminal kan forbruker klage til Forbrukerrådet.

.


21. SPESIELLE VILKÅR FOR MOBILT BREDBÅND

21.1 Videresalg

Tjenesten kan ikke selges, leies ut, eller på annen måte gjøres tilgjengelig for tredjemann, verken mot vederlag eller gratis.


21.2 Forbehold om overføringshastighet

For å sikre at alle våre kunder opplever tilgang til og god ytelse på datatjenesten, forbeholder OneCall seg retten til å begrense overført mengde data når bruker overstiger en gitt mengde i løpet av en kalendermåned. Sjekk prisliste på www.onecall.no/abonnement for hva som er gjeldene for de ulike abonnementene.


21.3 Bruk i utlandet

Abonnementet kan ikke brukes i utlandet.

21.4 Betaling

Abonnementets månedsavgift forskuddsbetales månedlig. Trafikk faktureres etterskuddsvis.

Oppgitte priser gjelder kun ved bruk i Norge.

Månedsavgiften belastes i sin helhet uansett når i måneden man blir kunde.

21.5 Oppsigelse

Oppsigelse av abonnement gjelder med virkning fra utgangen av inneværende måned.

.

22. Fellesfakturerte tjenester via Strex

Strex er en betalingsløsning levert av Strex AS som Kunden kan benytte til å betale for kjøp av varer og tjenester, herunder talebaserte tjenester til spesialnummer (teletorgtjenester), fra godkjente brukersteder ved å belaste sin mobilfaktura. Ved å logge seg inn på https://www.strex.no kan man til enhver tid få full oversikt over alle kjøp som er belastet mobilfakturaen. Ved henvendelser til OneCall fra kunder vedrørende kjøp som er belastet mobilfaktura kan OneCall henvise til Strex og til informasjonen som finnes på https://www.strex.no.
Kunden bli informert når egendefinert beløpsgrense eller maksgrensen per transaksjon eller per måned er nådd. OneCall vil da sperre for videre bruk av Strex. For mer informasjon om maksgrenser eller felles fakturerte tjenester for øvrig, se https://onecall.no/kundeservice/strex-betaling
Klager vedrørende transaksjoner via Strex kan rettes til OneCall, direkte til selger/tjenestetilbyder eller til Strex. Ved tvist kan Kunden bringe klagen inn for Brukerklagenemnda så fremt forholdet omfattes av ordningen.

23. NettSlett


Informasjon om vilkår for tjenesten NettSlett kan du finne her: http://onecall.no/vilkar/nettslett

5. januar 2016

Endringene består i hovedsak av nye formuleringer, og vi gjør oppmerksom på at ingen endringer her er til kundens ugunst. Kort oppsummert har vi:

 • Fjernet krav om at oppsigelse må komme skriftlig
 • Presisert at vi vil varsle kunder før eventuell sperring ved mislighold
 • Presisert at oppsigelse løper ut måneden (dersom ikke annet er avtalt), slik at man med pakkeabonnement får fullt utbytte av innholdet
 • Presisert nærmere forutsetninger for CTRL abonnement og betaling
 • Presisert at egne priser for utland også inkluderer bruk i satellittnett på ferjer/skip.
Kundeservice-chat UNO-chat