Avtalevilkår TV 2 Sumo

Avtale- og brukervilkår for tjenester under TV 2.no og andre tjenester levert av eller i samarbeid med TV 2 AS hvor TV 2 AS er behandlingsansvarlig

Vilkår som forutsettes akseptert for å få leveranse av tjenesten(e)

Kontaktinformasjon:

TV 2 AS

Foretaksnummer: 979 484 534

Postboks 7222, 5020 Bergen

Tlf. 02255

Mail: Firmapost@tv2.no

Kontaktinformasjon TV 2 Sumo

Du kan kommunisere med oss på følgende måter:

 • via vår nettside www.tv2sumo.no (under Min Profil),
 • via web-basert kontaktskjema på http://webtvsupport.tv2.no/,
 • ved å sende e-post til kundeservice (sumo@tv2.no) eller ved,
 • telefon til 02232.

Særlige avtalevilkår for TV 2 Sumo

Når du registrerer deg som bruker inngås bindende avtale mellom deg og TV 2 AS slik det er beskrevet i de spesielle og alminnelige vilkår som du blir opplyst om og aksepterer gjennom registreringsprosessen. Vi ber deg således studere disse nøye.

Forholdet til alminnelige vilkår

Vilkårene her suppleres av TV 2s alminnelige avtale- og brukervilkår. Ved eventuell motstrid går de særlige vilkår her foran de alminnelige.

Informasjon om registrering og bruk av personopplysninger i tjenesten

Når du første gang inngår avtale om tjenesten registreres følgende kontaktopplysninger:

Fornavn, Etternavn, Mobilnummer og Epostadresse og registrering av om disse er verifisert som korrekt av kunde, (dette er alminnelige kontaktopplysninger for at vi skal kunne identifisere deg som kunde og gjennomføre leveranse/betaling/alminnelig avtaleoppfølging og kontakte deg – Personopplysningslovens § 8 a).

Ditt unike påloggings- og brukernavn er ved registrering din mailadresse. Du kan endre brukernavn under Min Profil, hvis du ikke vil bli identifisert med mailadresse når du bruker deler av tjenesten hvor bruker synliggjøres eller for å få en enklere login.

Unikt brukernavn kreves for at du skal bli entydig identifisert. (Navn kan normalt ikke benyttes fordi personnavn bare sjelden er helt unikt) - Personopplysningslovens § 8 a))

Personlig passord som er nødvendig for at du kan få tilgang til tjenesten - Personopplysningslovens § 8 a,

Du kan frivillig oppgi fødselsdato og kjønn, postnummer og -sted og du aksepterer i så fall at vi benytter denne informasjonen for å sikre at du ikke får informasjon som du vil oppleve som irrelevant og du vil også gi oss informasjon, som vi kan benytte for å bedre tjenesten vi leverer til deg og andre kunder. Denne informasjonen deles ikke med andre aktører - Personopplysningslovens § 8 1. ledd.

Du kan frivillig akseptere og motta informasjon ut over det som nødvendigvis medfølger av TV 2 Sumo-avtalen. Du avtaler i så fall å motta informasjon om ytterligere relevante tjenester/produkter fra TV 2 - Personopplysningslovens § 8 1. ledd.

TV 2 Sumo registrerer tidligere kjøpshistorikk, tidspunkt for avtaleinngåelsen og eventuelt abonnements startdato (for å beregne tilgjengelighetsperiode) – Personopplysningslovens § 8 a),

Registrering av bruk

TV 2 registrerer løpende kjøpshistorikk, dato for siste aktivitet eventuelt for kundes egen avslutning (for å behandle / slette inaktive kunder) – Personopplysningslovens § 8 1. ledd. TV 2 registrerer også hvilken tjeneste som utløste kjøpet (for at man skal kunne avregne og utbetale bruksavhengig vederlag til eksterne rettighetshavere – Personopplysningslovens § 8 b).

Når du benytter Sumo-tjenesten registrerer vi hvilke programmer du ser på og når. Denne informasjonen bruker vi for eventuelt å kunne håndtere dine henvendelser om betaling, leveranser, teknisk kvalitet og andre uoverensstemmelser du skulle ønske å ta opp med oss knyttet til tjenesten – Personopplysningslovens § 8 a).

Informasjonen benyttes også til avregning i forhold til rettighetshavere. Rettighetshaveres revisor vil kunne ha rett til å kontrollere informasjonen - Åndsverklovens § 39c 2. ledd.

Gjennom avtalen her aksepterer du også at TV 2 Sumo benytter informasjonen som grunnlag for å gi deg informasjon og tilbud som tilpasses den bruk du faktisk gjør av tjenesten, samt at informasjonen registreres og benyttes til avdekking av avtalestridig/lovstridig bruk – Personopplysningslovens § 8 1. ledd, se også § 9 1.ledd e).

Når du benytter Sumo-tjenesten registrerer TV 2 hvilken IP-adresse som benyttes. Formålet med registreringen er å kunne håndtere eventuelle henvendelser fra deg om teknisk kvalitet på tjenesten og avdekke hvor problemer kan ha oppstått (hos TV 2 Sumo, hos Internett-tjenesteleverandør (ISP) eller lokalt på brukerstedet). Registreringen benyttes også som grunnlag for geo-lokalisering for å kontrollere, utbedre og sikre avtalt leveranse av signaler gjennom nettverkene til de aktuelle stedene, samt for å ”geo-blokkere” territorier hvor enkelte deler ikke kan leveres fordi TV 2 Sumo mangler rettigheter som dekker territoriet. IP-adresser benyttes også til avdekking av avtalestridig/lovstridig bruk. Gjennom avtalen her aksepterer du at slik registrering skjer og at bruk av informasjon skjer som beskrevet – Personopplysningslovens § 8 1. ledd jfr. også § 9 1. ledd e).

Tjenesten gir mulighet til å opprette personlige spillelister (kanaler) og favoritter. Disse vil bli lagret i din bruker, inntil de slettes av deg selv eller TV 2 Sumo, jfr ”Sletting av inaktive brukere” nedenfor.

Sletting av opplysninger om bruken din

Opplysninger om bruk som nevnt ovenfor vil bli slettet eller anonymisert 3 måneder etter registrering. Etter dette tidspunkt vil TV 2 Sumo og du selv, ikke kunne ta opp og behandle konkrete hendelser dersom de ikke er registrert på annen måte utenfor TV 2 Sumo.

Ved begrunnet mistanke om avtalestridig/ulovlige handlinger vil konkret avgrenset informasjon om dette bli lagret inntil forholdet er avklart og/eller tvist/rettsforfølgning er avsluttet. Personopplysningslovens § 9 e).

Dersom opplysningene er nødvendig for rettighetshaveres revisors kontroll jfr Åndsverklovens § 39c 2. ledd, vil informasjon kunne bli lagret inntil slik kontroll er gjennomført, selv om dette kan ligge utenfor perioden på 3 måneder.

Sletting av inaktive brukere

TV 2 Sumos programtilbud er sykliske og vil ofte gjenta seg årlig. TV 2 Sumo ønsker å gi slik informasjon og du aksepterer å bli orientert om slike tilbud. Gjennom avtalen her avtales således at du som inaktiv kunde vil bli slettet fra TV 2s kunderegister 12 måneder etter siste registrerte aktivitet - Personopplysningslovens § 8 1. ledd. Du kan be om å bli slettet tidligere; du finner eventuelt kontaktopplysninger for dette i tjenesten. Du vil tidligst bli slettet etter at alle avtaleforhold er avsluttet og oppgjort.

(Fakturerings- og betalingsopplysninger vil kunne lagres i lengre tid etter regnskapslovgivningens reguleringer).

Back-up-rutiner

TV 2 har innført slettingsrutiner som avspeiler ovennevnte anonymiserings- og slettingsrutiner og som sikrer at back-up kun benyttes for gjenopprettingsformål av informasjon som beskrevet ovenfor.

Betalingssystem

For at du skal få tilgang til TV 2 Sumos betaltjenester må du tegne og betale et abonnement.

All betaling via betalings- eller kredittkort skjer via Nets betalingssystem eller Payex, og TV 2 Sumo har inngått databehandleravtale med selskapene. (Dette er et system som mange mediebedrifter bruker for sikker og effektiv betaling på nett).

Du må i så fall opplyse kortnummer, utløpsdato og CVC. Dette er nødvendig for å gjennomføre betaling ihht avtalen – Personopplysningslovens § 8 a)

Betaling via sms skjer gjennom TV 2 og kundens teleoperatør.

Dersom du tegner abonnement gjennom eller betaler via bredbåndsleverandører m.v. må du i tillegg til vilkårene her gå gjennom din leverandørs vilkår.

Betalingssystem

For at du skal få tilgang til TV 2 Sumos betaltjenester må du tegne og betale et abonnement.

All betaling via betalings- eller kredittkort skjer via Nets betalingssystem eller Payex, og TV 2 Sumo har inngått databehandleravtale med selskapene. (Dette er et system som mange mediebedrifter bruker for sikker og effektiv betaling på nett).

Du må i så fall opplyse kortnummer, utløpsdato og CVC. Dette er nødvendig for å gjennomføre betaling ihht avtalen – Personopplysningslovens § 8 a)

Betaling via sms skjer gjennom TV 2 og kundens teleoperatør.

Dersom du tegner abonnement gjennom eller betaler via bredbåndsleverandører m.v. må du i tillegg til vilkårene her gå gjennom din leverandørs vilkår.

Produkter

Sumo BASIS

Gir løpende tilgang til kanalene TV 2, TV 2 Zebra, TV 2 Nyhetskanalen og TV 2 Filmkanalen.

Basis gir i tillegg tilgang til nyheter, vær og aktualitetsprogrammer on demand.

Sumo PLUSS

Omfatter Sumo BASIS med tillegg av tilgang til norske underholdningsproduksjoner on demand i tillegg til utvalgte utenlandske programmer.

Sumo SPORT

Omfatter Sumo BASIS med tillegg av tilgang til sportsdelen av TV 2 Sumo, i tillegg til utvalgte sportsarrangementer som TV 2 til enhver tid har ervervet rettigheter til å tilgjengeliggjøre.

Sumo GULL

Abonnementet inkluderer alt som ligger under abonnementene Sumo BASIS, Sumo PLUSS og Sumo SPORT.

Løpende abonnement og oppsigelseAlle abonnementstyper er løpende abonnement med automatisk fornyelse. Dette betyr at abonnementet løper fra datoen Kunden registrerer og betaler for abonnementet, frem til utløp av abonnementsperioden for det aktuelle abonnement. Abonnementet fornyes deretter automatisk.Kunden vil bli belastet på nytt ved fornyelse. Oppsigelse gjøres på www.tv2sumo.no, under Min Sumo og undermenyen Mine kjøp og abonnement, ved å bruke tjenestens kontaktskjema (https://hjelp.sumo.tv2.no/ ), ved å sende e-post til kundeservice (sumo@tv2.no) eller ved telefon til 02232.Dersom Kunden ønsker å avbryte en allerede betalt og påbegynt periode, vil TV 2 Sumo avregne de måneder som er benyttet, samt den måneden henvendelsen kommer i, basert på alminnelig månedspris for enkeltmåned til enhver tid. Deretter refunderer TV 2 det som er betalt fra Kunden ut over dette. Kvantumsrabatten – den fordelen Kunden får ved å velge økt antall måneder - bortfaller altså.Ved kampanjer kan det gjelde spesielle oppsigelsesvilkår, herunder at kampanjen kan forutsette en bindingstid, bruddgebyr eller lignende ordninger.

Ikke garantert oppetid - reklamasjonsfrist

Tjenesten leveres basert på tilsvarende oppetid som for lignende tjenester som leveres via internett. Ved inngåelsen av avtalen her aksepterer du at det ikke utgjør en mangel at du eventuelt må gjøre gjentatte forsøk på å koble til eller at tjenesten ikke er tilgjengelig i tråd med ovenstående.

TV 2 Sumo kontrollerer bare egne servere. Vi kan derfor ikke ta ansvar for distribusjon fra våre servere til din terminal. Svikt i tilknytningsnett må eventuelt tas opp med leverandør av nettjenestene evt. leverandør av lokale nettverk.

Alle reklamasjoner skal fremsettes innen rimelig tid, senest 3 måneder etter at forholdet inntrådte.

Utstyrskrav

Internett linje: TV 2 Sumo garanterer ikke for videokvalitet som avhenger av internettilgang, da din hastighet avhenger av trafikk i nettverket og på Internett, bruk av trådløst nettverk og forhold ved ditt utstyr.

Tjenesten stiller følgende tekniske minimumskrav til ditt utstyr:

PC:

Prosessor: 1.6 GHz eller bedre.

Operativsystem: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 med siste Microsoft oppgradering.

Minne: 512 MB RAM

Skjermkort: 128 MB

Nettleser: Internet Explorer versjon 8 eller nyere eller seneste versjon Mozilla Firefox eller Chrome.

Mac:

Operativsystem: Mac OS 10.4.11 eller nyere

Minne: 1 GB RAM

Nettleser: Safari (version 4) eller nyere eller seneste versjon Mozilla Firefox eller Chrome.

Brukeridentitet og passord

Abonnementet er personlig og det avtales at brukernavn og passord ikke kan overlates til andre. Registrert bruker har ansvar for og blir forpliktet gjennom alle disposisjoner som utføres med brukers brukeridentitet og passord. Opplysninger om brukeridentitet og passord må oppbevares slik at uvedkommende ikke kan få tilgang til det.

Dersom innloggingsdata blir kjent for tredjepart plikter du umiddelbart å endre disse.

Du skal umiddelbart melde fra til TV 2 hvis det kan mistenkes at uvedkommende bruker din brukeridentitet og passord.

Brukens omfang og mislighold fra kundes side

Ditt abonnement er knyttet til din bruker og er personlig for deg. Du kan registrere og bruke TV 2 Sumo på maksimalt fem (5) enheter, for eksempel to pc-er, én iPad og to mobiltelefoner.

Du kan ha tilgang til innholdet fra maks én (1) enhet samtidig og du kan bytte ut én (1) registrert enhet per 30 dager. Du kan registrere og styre hvilke enheter du har tilgang med under «Min Sumo».

Antall enheter og samtidige strømmer kan endres uten varsel. TV 2 Sumo står ikke ansvarlig for enheter som produseres, selges eller drives av andre foretak enn TV 2, og kan derfor ikke garantere for slike enheters ytelse eller kompatibilitet med tjenesten.

Innholdet på TV 2 Sumo er vernet av norsk og internasjonal lovgivning. Samtlige immaterielle rettigheter og tekniske løsninger tilhører eller representeres av TV 2. Ved inngåelse av avtalen aksepterer du at tjenesten bare kan benyttes på en enhet samtidig, innenfor ditt private område/til privat bruk. Avtale om offentlig visning, videredistribusjon eller bruk i næring må således inngås særskilt ved henvendelse til kundeservice (sumo@tv2.no) eller ved telefon til 02232.

Uklarert bruk er i tillegg til å være et lovbrudd, et mislighold av avtalen og vil bli fulgt opp på vegne av rettighetshaverne. Du aksepterer ved inngåelsen av avtalen at bilder, video eller annet materiale fra TV 2 Sumo eller tilknyttede tjenester ikke kan kopieres, benyttes eller lastes opp for avspilling gjennom andre tilbydere så som, men ikke begrenset til youtube, facebook eller lignende, såfremt stoffet ikke uttrykkelig er merket med tillatelse for dette. Alminnelig link til TV 2s tjenester er ikke brudd på avtalen her.

Hvis TV 2 konstaterer, eller har saklig begrunnet mistanke om, kopiering/opplasting/ videredistribusjon og/eller misbruk av brukernavn og passord, kan TV 2 uten varsel stenge brukeren ute fra tjenesten. TV 2 eller de aktuelle rettighetshavere vil i så fall også vurdere om slikt mislighold skal forfølges ved rettslige skritt.

Tjenesten er primært innrettet mot det norske territorium. Kunden vil imidlertid – innenfor de rammer hvor geografisk begrensning er iverksatt (sk geobloc) - kunne benytte tjenesten ved opphold i utlandet. Omfang av slik tilgang vil fra TV 2 Sumos side variere uten at slike endringer kan påberopes som kontraktsstridige.

Sumo er en dynamisk tjeneste

Tjenesten er under løpende utvikling. Det redaksjonelle innholdet vil også variere over tid, typisk avhengig av de rettigheter som erverves. Ved inngåelse av avtalen aksepteres at det blir gjort endringer i innholdet, i rutinene for brukeridentifisering, i drift, i tekniske spesifikasjoner, i system og i åpningstider uten at bruker kan gjøre gjeldende at dette er et brudd på avtalen.

Dersom det skjer vesentlige reduksjoner eller endringer i tjenesten, som med saklig grunn kan sies å ha vesentlige negative virkinger for Kunden, kan Kunden heve avtalen.

Avslutning av avtale fra TV 2s side

TV 2 kan stoppe fornyelse av løpende abonnement ved f.eks. prisendringer eller når andre saklige grunner foreligger. Abonnementsperioden Kunden har betalt for vil ikke påvirkes av dette og kunden vil bli underrettet og tilbudt ny avtale.

Mindre endringer

Du aksepterer at TV 2 kan gjennomføre mindre og saklig begrunnede justeringer i brukervilkår og priser, på bakgrunn av endringer i tjenesten eller dens utbud. Endringer vil bli gjort kjent gjennom tjenesten.


1 Generelle Vilkår for TV 2


1.1. Du inngår avtale

TV 2 tilbyr direkte eller gjennom datterselskaper en rekke tjenester. Disse tilbyr vi normalt samlet. Ved å akseptere vilkårene og ta i bruk en av tjenestene gis du automatisk tilgang til de øvrige. Utbudet vil være dynamisk og det vil variere over tid.

Når du registrerer deg som bruker inngås avtale mellom deg og TV 2. De alminnelige vilkårene i kombinasjon med eventuelle spesielle vilkår for den enkelte tjenesten, regulerer forholdet mellom deg og TV 2. Vi ber deg således studere disse nøye.

Våre tjenester er kun tilgjengelige for og kan kun brukes av personer som i henhold til norsk rett er berettiget til å inngå juridisk bindende avtaler. Normalt kreves at du er over 15 år ved avtaleinngåelsen. Annen aldersgrense kan bli fastsatt for de enkelte tjenester. Ved din innmelding bekrefter du at du er over 15 år, eventuelt at samtykke er innhentet. Ved å merke av for "Jeg har lest og godtatt” brukervilkårene, vilkårene for kjøp o.l. og ved å trykke på knappen ”registrer deg”, registrerer du deg som bruker og aksepterer brukervilkårene i dette dokumentet. Ved å fullføre registreringsprosessen akseptert du også de spesielle vilkår som gjelder for bruk av den enkelte tjeneste.

1.2. Bekreftelse på mobil og E-post

Mobilnummer, mailadresse og brukernavn som er i bruk av andre kan ikke benyttes som grunnlag for registrering og du vil eventuelt bli bedt om å velge et annet.

Når du registrerer deg kan – om ikke annen prosedyre er etablert - et tilfeldig passord bli sendt til det mobilnummeret og e-postadresse du har registrert deg med . Du aksepterer at TV 2 senere henvender seg til deg for å verifisere ditt mobilnummer eller e-postadresse.

1.3. Flere plattformer

TV 2s tjenester vil kunne være tilgjengelig på andre plattformer enn Internett, herunder mobil- og kringkastingsbaserte plattformer. Du aksepterer således også, om TV 2 tilbyr dette, å kunne motta tjenestens applikasjoner for mobilt internett eller lignende distribusjon mot relevante terminaler. Du velger selv om du vil installerer slike programmer når/om du mottar det.

1.4. Videre publisering

Tjenester er også TV 2s kontaktpunkt for innsending/opplasting av brukergenerert materiale som ønskes vurdert for publisering i de publikasjoner og gjennom de audiovisuelle plattformer som TV 2 publiserer på. Hvor tjenestene åpner for opplasting av materiale avtaler du at materialet kan benyttes som elementer i redaksjonelle produksjoner i regi av TV 2: TV 2 publiserer en rekke TV-kanaler. I tillegg gjøres materialet tilgjengelig på Web-TV gjennom TV 2 Sumo. Også TV 2s internett- og mobilpublikasjoner, samt ”kanaler” eller lignende, distribuert gjennom tredjeparts tjenester/sosiale medier o.l. vil kunne benytte relevant opplastet materiale.

Bruken av materialet etter avtalen her, vil bare skje i den grad til enhver tid gjeldende lovgivning ikke sperrer for det. Bruk og redigering vil skje innenfor rammene av det etiske regelverk TV 2s redaksjonelle ledelse har sluttet seg til (herunder Vær Varsom- og Tekstreklameplakatene).

Dersom du har særlige vilkår eller ønsker å diskutere bruken nærmere kan du alternativt tilby materialet ditt gjennom TV 2s tipstjeneste: Ring 02555 eller send e-post til: 02255@tv2.no. Dersom TV 2 ønsker å benytte ditt materiale ut over det gjeldende lovgivning gir anledning til eller ut over det som her er avtalt, vil samtykke bli innhentet på forhånd.

1.5. Våre tilbud er annonsefinansiert

Du aksepterer at TV 2 fritt kan publisere egne eller tredjeparts annonser rundt eller i tilknytning til publiseringen av innhold du som bruker har lastet opp.

2. Brukers ansvar

2.1 Generelt

Ved aksepten bekrefter du at du i tillegg til brukervilkårene vil følge de til enhver tid gjeldende rettsregler, så som, men ikke begrenset til Straffelovens bestemmelser som ærekrenkelser, rasistiske uttalelser og privatlivets fred, Åndsverklovens bestemmelser om personlig bilde, de til enhver tid gjeldene erstatningsreguleringer osv. Du innestår også for at du selv er berettiget til å publisere det materialet du tilgjengeliggjør i tjenestene, uavhengig av om du publiserer dette i kommentarfelt eller gjennom din egen side. Dersom tjenesten legger til rette for å etablere personprofiler, er du selv ansvarlig for den informasjonen du meddeler gjennom denne.

Profil- og brukernavn skal ikke være av støtende art. TV 2 forbeholder seg retten til å fjerne profiler med profil-/brukernavn vi finner støtende. TV 2 forbeholder seg retten til å fjerne materiale vi ikke finner passende og til å stenge profiler, hvis vi har mistanke om at publisering ikke er akseptert av rettighetshavere eller samtykke – hvor det kreves – ikke er innhentet fra avbildet eller omtalt.

Du aksepterer å ikke bruke tjenesten på et vis som virker støtende eller er i strid med alminnelig skikk og bruk. Du kan ikke benytte TV 2s tjenester til å utplassere eller sende krenkende materiale, herunder bruke krenkende språk eller distribuere seksuelt rettet materiale (inkludert bilder).

Tjenestene skal ikke benyttes til masseutsendelser av post eller til å oversvømme gjestebøker med innlegg. Du aksepterer å avslutte all kommunikasjon med andre brukere som klart og tydelig har bedt deg om å slutte med dette.

Du forplikter deg til å holde TV 2, som innehaver av tjenesten, skadesløs for følger av lovovertredelser og for ethvert krav som tredjemann måtte rette mot TV 2 som følge av din egen bruk av tjenesten. Dersom et slikt krav rettes mot TV 2 skal du dekke, foruten det direkte økonomiske tap, også utgifter til bistand for å håndtere kravet på en forsvarlig måte samt andre utgifter som står i en rimelig sammenheng med tredjemanns krav.

Likeså vil du holde programvareprodusenten og deres agenter og medarbeidere skadesløs med hensyn til krav basert på utseende på og/eller overføringen av din(e) melding(er).

Om oppsigelse, bortkobling fra TV 2s side, se nr. 5 nedenfor.

2.2. Særlig om tjenester med forum, kommentar- eller debattfunksjoner
TV 2 handler kun som en passiv formidler for online distribusjon og publikasjon av din informasjon når du laster den opp. TV 2 kan ikke pålegges noe ansvar for handlinger gjort av de forskjellige tjenestenes medlemmer. TV 2 er ikke ansvarlig for informasjon eller innhold plassert på eller oversendt via våre tjenester. TV 2 har ikke kontroll over andre nettsider som det lenkes til, og påtar seg ikke ansvar for innholdet av slike nettsider.Kommentar- og debattfunksjonen er et ikke-forhåndsredigert forum for digital meningsutveksling. TV 2 overvåker innholdet og utseende i meldingene.Alle meldinger som blir skrevet i vårt forum, viser kun synet til forfatteren av meldingen. Forfatteren er også personlig ansvarlig for innholdet i disse.Som bruker aksepterer du at verken innehaver av forumet, andre brukere eller tjenesteleverandører til forumet kan holdes ansvarlig for innhold som publiseres av brukerne.Offentliggjøring av private meldinger (Private Messages/PM) skal ikke skje på forumet. En PM er et beskjedsystem mellom to personer og ikke beregnet for offentliggjøring. Husk at også PMer skal følge de alminnelige kravene om høflighet, saklighet o.l. Fra hovedregelen gjelder to unntak:
 • Administrator har etter eget skjønn, rett til å publisere PMer fra brukere, uavhengig av sender/mottaker, forutsatt at dette kan skje på en måte som ikke krenker avsenders eller andres personvern eller andre beskyttede rettigheter.
 • Brukere kan uten hinder av hovedregelen, videresende PMer fra andre brukere til Administrator for å gjøre administrator kjent med PMer som oppleves som støtende eller krenkende
 • Alle brukere som mener at en publisert eller mottatt melding er uakseptabel bes kontakte administrator øyeblikkelig på epost til varsle@tv2.noNår informasjon mottas vil vi gjøre en vurdering og iverksette slike tiltak som vi finner tjenlige. Vurderinger og tiltak må nødvendigvis gjøres manuelt med slik tidsbruk som er nødvendig. Man kan således ikke forvente at et innlegg fjernes umiddelbart.Om oppsigelse, bortkobling fra TV 2s side, se nr. 5 nedenfor.

  3. Registrering og kontroll

  All bruk av denne typen tjenester kan rent teknisk registreres. TV 2 oppfordrer generelt til varsomhet og omtanke fra brukerne.

  Du aksepterer at TV 2, eventuelt gjennom eksterne samarbeidspartnere eller offentlig myndighet - med formål å kontrollere at brukervilkårene ikke misligholdes, følger eller gjør enkeltstående kontroller av din bruk av tjenesten. Du aksepterer videre at man under kontrollen sender underretninger/forespørsler direkte til deg for å verifisere bruken. TV 2 pålegger de aktuelle personer som i enkelttilfelle forestår dette, taushetsplikt.

  4. Aksept av å motta informasjon fra TV 2 mv.

  Du aksepterer ved innmelding å motta generell informasjon som er relevant for avtaleforholdet. Dette kan inkludere informasjon om TV 2s tjenester og tilbud, endringer i eller videreføring av tilbud eller tilbud om utvidelse av avtaleforholdet.

  Aksepten av å motta relevant informasjon fra TV 2 gjelder i de tilfeller registreringen legger grunnlag for et kundeforhold, som innebærer det er naturlig med videre kontakt mellom TV 2 og deg som bruker.

  Samtykket gjelder også tidsrom hvor du står som inaktiv bruker. I slike tilfeller vil eventuell informasjon bli redusert/tilpasset i tråd med dette.

  5. Oppsigelse, bortkobling mv. fra TV 2s side

  (i) TV 2 har rett til å si opp avtalen dersom du vesentlig misligholder brukervilkårene. Dette vil i alle tilfelle gjelde dersom brukeren er dømt for eller det foreligger berettiget mistanke om at brukeren har engasjert seg i bedragerisk eller annen kriminell aktivitet forbundet med våre tjenester. TV 2 er uten ansvar som følge av at ditt medlemskap sies opp på slikt grunnlag.

  (ii) Du aksepterer at avgjørelsen av hva som er i strid med de her avtalte vilkår for bruk, med endelig virkning, avgjøres av TV 2 eller TV 2s eksterne samarbeidspartnere.

  (iii) TV 2 kan slette materiale som innebærer misbruk av tjenesten. TV 2 kan også etter eget skjønn i tråd med vilkårene og i samsvar med gjeldende lovgivning foreta slike endringer i din informasjon som anses nødvendig eller passende. Hvis bruken, materialet eller informasjonen som du sender eller lagrer gjennom TV 2s tjenester ikke oppfyller de vilkår som følger av denne avtalen har TV 2, om det ikke gjøres en begrenset sletting/endring, rett til umiddelbart å koble deg bort fra TV 2s tjenester. Tilsvarende vil skje dersom bruken din kan føre til at TV 2 mister (fullt eller delvis) tilgang til sine ISP tjenester eller andre leveranser. Slikt materiale kan bli utlevert til offentlige myndigheter når TV 2 er rettslig forpliktet til dette.

  (iv) TV 2 kan endre eller fjerne alle eller deler av din informasjon dersom det mistenkes at innholdet kan forårsake ansvar for TV 2.

  (v) Handlinger som utløser bortkobling skal mellom partene anses å utgjøre et vesentlig mislighold av avtalen. Du aksepterer at bortkobling kan skje uten at innbetalinger eller andre vederlag refunderes. For øvrig er du ansvarlig etter alminnelige avtalerettslige prinsipper for det økonomiske tap TV 2 eventuelt er påført ved misligholdet. TV 2 er uten ansvar overfor deg dersom hele eller deler av din profil/ditt innhold fjernes i samsvar med dette.

  (vi) Hvis TV 2 ønsker å legge ned en tjeneste kan dette skje med to ukers varsel. Varsling gjøres via sms eller e-post til det mobilnummer/den e-postadresse som er oppgitt av deg ved registrering eller senere justeringer.

  Dine medlems-/brukeropplysninger vil bli lagret og vi vil kommunisere med deg som avtalt i hele denne perioden. Du vil også før sletting skjer, kunne bli forespurt om du vil bli stående i den aktuelle tjenesten eller TV 2s medlems- eller kunderegistre. Se også nr. 15 nedenfor.

  6. Oppdateringer av brukervilkår

  TV 2 kan beslutte endring av de generelle avtalevilkår. Det avtales at TV 2 vil kunne informere om endringer i brukerbetingelsene ved e-post til din e-postadresse, eller varsel ved SMS til oppgitt mobilnummer. TV 2 forbeholder seg retten til å gjennomføre mindre endringer i brukervilkårene uten å informere deg om disse endringene på andre måter enn å holde brukerbetingelsene oppdaterte og tilgjengelige for deg, til enhver tid.

  7. Ansvarsbegrensninger

  Innenfor det som er tillatt etter gjeldende rett, fraskriver TV 2 seg ethvert ansvar for skade eller tap som følge av medlemmers eller brukeres handlinger eller unnlatelser. Utover dette har ikke disse brukervilkår til formål å begrense eller fraskrive ansvar for TV 2, i den grad gjeldende lovgivning forbyr slik fraskrivning eller begrensning. Krav om erstatning kan ikke gjøres gjeldende med mindre varsel er gitt innen en (1) uke fra den dag du har fått eller burde fått kjennskap til den omstendighet kravet er grunnet i. Dersom TV 2 ikke mottar informasjon om et forhold i løpet av 3 måneder etter hendelsen, fristiller du under enhver omstendighet TV 2 fra ethvert krav som du kunne ha hatt mot TV 2. TV 2 har innenfor disse rammer, kun ansvaret for skade som TV 2 har forårsaket gjennom grov uaktsomhet og TV 2s ansvar er begrenset til erstatning for brukernes direkte utgifter. Ikke under noen omstendigheter påtar vi oss ansvar for brukers tilfeldige tap, indirekte tap, tap ved følgeskade eller tap påført etter bruk av TV 2s tjenester. TV 2 har, uavhengig av hva som er sagt ovenfor, ikke noe ansvar for kostnader, skader eller annet som kan oppstå som følge av dataproblemer og/eller materiell/informasjon utvekslet på TV 2s tjenester. Du aksepterer ved inngåelse av avtalen fullt og helt eget ansvar for dette. TV 2s ansvar er videre, under hver tolv måneders periode, begrenset til et beløp som ikke overstiger 1.500 kr.

  8. Risikounderretninger
  Verifikasjon av brukere på Internett er vanskelig. Følgelig kan TV 2 ikke bekrefte at en bruker er den som hun eller han utgir seg for å være. Vi oppfordrer deg derfor til å utvise forsiktighet når du kommer i kontakt med andre brukere. TV 2 gjør deg oppmerksom på at det kan oppstå risiko som følge av kontakt med internettbrukere som befinner seg i andre land, mindreårige personer eller personer som handler med uriktige forutsetninger eller med kriminelle hensikter. Utvis forsiktighet dersom du avtaler å møte noen du har truffet over internett. Husk at personer som tar del i kommunikasjon over internett kan være andre enn de utgir seg for. Dersom du avtaler å møte noen, sørg for å møte dem på dagtid eller på et folksomt sted. Si også fra til en god venn eller et familiemedlem om hvem du møter, hvor du går og når du forventer å være tilbake.
  Det er ikke lov å legge ut telefonnumre eller andre sensitive opplysninger om deg selv eller andre.TV 2 verken ønsker eller har anledning til å følge all kommunikasjon og aktivitet mellom våre brukere. Dersom det skulle oppstå en konflikt mellom to medlemmer fraskriver TV 2 (samt våre samarbeidspartnere og ansatte) seg alt ansvar så langt gjeldende lovgivning tillater dette. Slikt ansvar kan innebære skadeerstatningskrav, (direkte og indirekte), av enhver art som springer ut fra eller oppstår i forbindelse med en slik konflikt. 9. Lovvalg m.v. Disse brukervilkår skal reguleres og tolkes i samsvar med gjeldende norsk rett. Tvister som springer ut av brukeravtaler for TV 2s tjenester skal være underlagt norske domstolers jurisdiksjon. (Dersom en bestemmelse i disse brukervilkår blir funnet ugyldig eller ikke er mulig å håndheve, kan den aktuelle bestemmelsen fjernes uten virkning for de resterende bestemmelsers gyldighet.) Disse brukervilkår kan ikke, kun på bakgrunn av at TV 2 utstedet dem, fortolkes til ugunst for TV 2.

  10. Oppfyllelseshindringer / force majeure.

  Hvis en av partene forhindres i å oppfylle avtalen, eller oppfyllelsen blir vesentlig mer tyngende enn forutsatt på avtaletidspunktet grunnet i omstendigheter som partene ikke kunne råde over eller forutse på avtaletidspunktet, så som men, ikke begrenset til brann, arbeidskonflikt, krig, mobilisering eller militær innkallelse av større omfang, rekvisisjon, beslag, myndighetsbestemmelser eller feil fra underleverandører på grunn av omstendigheter som følge av forhold som beskrevet ovenfor, kan partene forskyve oppfyllelsestidspunktet til rimelig tid etter at omstendighetene opphører. Varsel om slike omstendigheter skal partene gi uten ugrunnet opphold. Hvis avtalens oppfyllelse hindres i lengre tidsrom enn tre (3) måneder på grunn av omstendigheter beskrevet ovenfor, har partene rett til etter skriftlig melding til den annen, å fratre avtalen. Den part som ønsker å fratre avtalen pga. overnevnte omstendigheter skal straks underrette den andre part om dette. Tilsvarende gjelder når omstendighetene opphører.

  11. Overlatelse til andre

  Du har ikke rett til, uten TV 2s skriftlige samtykke, helt eller delvis å overlate dine rettigheter og forpliktelser som følge av denne avtalen til en annen. TV 2 har rett til å overlate samtlige eller enkelte rettigheter og forpliktelser etter avtalen til tredjemann som bistår ved oppfyllelsen eller som overtar driften av tjenesten eller tilsvarende virksomhet som tjenesten eventuelt blir overført til.

  12. Brukeridentitet og passord

  For benyttelse av de lukkede deler av TV 2s tjenester gis du en egen brukeridentitet og et personlig passord. Du forplikter deg til ikke å gi andre tilgang til passordet eller til å benytte din brukeridentitet og passord. Dersom innloggingsdata blir kjent for tredjepart plikter du umiddelbart å endre disse. Du skal umiddelbart melde fra til TV 2 hvis det kan mistenkes at uvedkommende kjenner til din brukeridentitet og passord.

  13. Priser

  Priser for de enkelte tjenester er angitt i innmeldingsrutinen for den enkelte tjeneste. Brukerne må selv betale generelle vederlag for oppkobling til relevante nett.

  14. Angrerett

  (Gjelder for tjenester som forutsetter betaling)

  14.1.Angrerett kan gjøres gjeldende i henhold til gjeldende lovgivning. Man finner Angrerettloven her: http://www.lovdata.no/all/hl-20001221-105.html. For strømmetjenester vises til § 18 flg. Hvor det gjelder tilgang til tjenester med/under særlige «eventer» vises til Angrerettlovens § 19 bokstav b.
  Ønskes angrerett gjort gjeldende sendes angrerettskjema eller annen dekkende melding til TV 2, Angrerett, Postboks 7222, 5020 Bergen. Husk å spesifisere for hvilke produkt dette gjelder og se til at avsender klart fremgår.Dersom angrerett ønskes brukt for TV 2 Sumo og man ønsker å bruke angrerettskjema, finnes dette på følgende lenke: http://webtv.tv2.no/multimedia/webtv/paymentsource/angrefristskjema.pdf. Se ellers de særlige vilkår for TV 2 Sumo.

  Hvor tjenesten iverksettes og er tilgjengelig for deg i perioden hvor angrerett kan gjøres gjeldende, avtales at du ved bruk av angreretten skal betale for den delen av tjenesten som er levert. Dette avregnes hvis annet ikke følger av bestemmelse for den enkelte tjeneste, i henhold til det betalte og det antall dager tjenesten faktisk har vært tilgjengelig frem til angrerett er gjort gjeldende. Det gjenstående forholdsmessig avkortede beløp refunderes til deg. 14.2.Du kan hvor kontraktssummen som forbrukeren skal betale, inkludert frakt- og tilleggskostnader, er under 300 kroner, og det er gjort salg utenfor fast utsalgssted ikke gjøre gjeldende angrerett, det vises til angrerettlovens § 2 bokstav b.

  15. Oppsigelse

  Du har rett til når som helst å si opp avtale med TV 2. Oppsigelse skal skje ved å sende en e-post til sumo@tv2.no. Gjelder oppsigelsen et rent mobilprodukt kan du alternativt ta kontakt på e-post adressen mobilsupport@tv2.no.

  Oppsigelse skal normalt skje med rimelig varsel.

  For betalingstjenester skjer oppsigelse – dersom annet ikke er angitt for den konkrete tjeneste - til utløp av den perioden du som kunde har betalt for. Ved ekstraordinær oppsigelse eller sletting av profil som iverksettes etter din særlige anmodning eller som følge av mislighold av de alminnelige eller spesielle brukerbetingelser, aksepterer du for betaltjenester at det allerede innbetalte ikke tilbakebetales. Dette tilfaller således TV 2.

  TV 2 har ingen forpliktelser overfor deg dersom du selv sier opp ditt brukerforhold.

  16. Retningslinjer for behandling av personopplysninger

  16.1 Generelt

  For at vi skal kunne tilby våre tjenester er det nødvendig for oss å innhente opplysninger fra våre brukere. Vi har derfor iverksatt strenge regler for behandling og beskyttelse av disse opplysningene og våre medlemmers personvern.

  Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Eksempler kan være navn, adresse, telefonnummer, e-post eller andre opplysninger som kan knyttes til deg eller din bruk.

  Vi respekterer ditt personvern. Vi garanterer at ingen av dine personopplysninger vil bli videreformidlet til tredjeparter utover det som fremgår av gjeldende lovbestemmelser, avtale og/eller disse retningslinjer.

  16.2 Hvilke opplysninger registrerer vi om deg, og hvorfor behandler vi disse?1. Personopplysninger som er nødvendige for at vi skal kunne tilby våre tjenester. For å bli bruker av TV 2s tjenester er vi avhengig av at du oppgir nærmere angitte opplysninger om deg selv. Opplysningene behandles for at vi skal kunne tilby deg våre tjenester og håndtere ditt medlemskap generelt og i de enkelte tjenester som avtalt. Personopplysninger samles i TV 2s sentrale kunderegister. Personopplysningslovens § 8 bokstav a)For å bli bruker vil du bli bedt om å oppgi brukernavn, passord, e-postadresse, fornavn, etternavn, postnummer, fødselsdato (frivillig) og kjønn (frivillig) og eventuelt et unikt kallenavn (som du benytter i sosiale aktiviteter). Andre opplysninger kreves ikke ved innmelding hvis ikke annet fremgår av beskrivelsen for den enkelte tjeneste. Personopplysningslovens § 8 1. ledd og bokstav a)2. Opplysninger som er nødvendige for at vi skal kunne forbedre våre produkter og tjenester.For at vi skal kunne foreta analyser med sikte på å forbedre TV 2s tjenester og produkter, kan vi behandle dine brukerlogger de siste tre måneder og deretter anonymiserte opplysninger som ikke kan knyttes til deg eller andre enkeltpersoner. For dette formål kan TV 2 også samle inn og behandle anonymisert statistisk informasjon om salg, surfe- og navigeringsmønstre for å kunne fremlegge dette for en tredjepart.3. Personopplysninger gitt av deg til TV 2 i forbindelse med markedsundersøkelser, konkurranser og på våre registreringssider. TV 2 kan samle inn dine personopplysninger i forbindelse med markedsundersøkelser, konkurranser og på våre registreringssider, for å forbedre din interaksjon med TV 2s tjenester. Nærmere informasjon om bruk, lagringsform og lagringstid gis direkte i tilknytning til de enkelte aktiviteter og avtale inngår ved deltagelse i disse (Personopplysningslovens § 8 1. ledd).4.TV 2 kan alltid benytte din e-postadresse / ditt mobilnummer for å svare på henvendelser du har rettet til oss, til å bekrefte mottak av e-post/annen melding du har sendt til oss, eller dersom vi av annen grunn trenger å kontakte deg for å oppfylle avtalen. I tilfeller hvor det foreligger et kundeforhold - vil TV 2 kunne formidle informasjon og gjøre relevante markedsføringshenvendelser til deg ut over dette (Personopplysningslovens § 8 1. ledd jfr. bokstav a). Hver enkelt melding vil inneholde en lenke som du kan klikke på for å informere oss om at du ikke ønsker å motta flere e-postmeldinger for den aktuelle tjeneste fra oss.5. Opprettelse av en profil. Vi lagrer og publiserer kun opplysninger i profilen, som du har gitt oss når du registrerte din profil på tjenesten. Ikke på noe tidspunkt vil brukers personlige kontaktinformasjon uten at det er avtalt - bli frigitt til medlemmer i tjenesten eller andre personer/virksomheter uten lovhjemmel. Vennligst merk at enhver person som er bruker av tjenester som innebærer publisering til enhver tid har tilgang til den informasjonen du publiserer. Vi tar ikke ansvar for noen form for bruk eller misbruk av den personlige informasjonen du har oppgitt/lagt inn til publisering gjennom TV 2-tjenester.

  16.3 Når registrerer vi dine personopplysninger?

  Personopplysninger registreres når du registrerer deg som bruker, eller når du ved en senere anledning selv velger å redigere disse opplysningene. TV 2 vil også registrere hvilke tjenester du benytter, dersom en slik tjeneste krever innlogging. Dersom en slik innlogging er aksesspunkt til andre tjenester eller visninger, registreres dette.

  Når du benytter våre bestillings – eller betalingssystemer vil dette registreres. TV 2 kan videre registrere når du via telefon eller e-post, gjør henvendelser til våre kunde- og supporttjenester.

  16.4 Til hvem, og for hvilket formål kan vi utlevere dine personopplysninger?

  Opplysningene kan gjøres tilgjengelig for andre selskaper innenfor vårt konsern samt for de selskaper som etter avtale med oss forestår den tekniske eller administrative drift. Disse selskaper tilpliktes å håndheve de samme strenge regler knyttet til behandling av personopplysninger, samt at de tilpliktes å operere i overensstemmelse med de samme regler og betingelser for bruk, som er beskrevet her.

  Personopplysninger kan også utleveres dersom det foreligger lovhjemmel for dette eller vi blir pålagt dette av en domstol eller annen offentlig myndighet.

  I tråd med det samtykke som eventuelt er avgitt ved innmelding, kan TV 2 inngå samarbeidsavtaler med tredjeparter og TV 2 vil la disse få nødvendig tilgang til relevante deler av dine personopplysninger for å kunne gi deg anledning til å delta i konkurranser/aktiviteter eller gi disse mulighet til å markedsføre sine produkter eller tjenester dersom du har samtykket til dette. Vi krever at parter som vi inngår avtale med, bare benytter de innsamlede opplysninger for disse formål, at de håndhever de samme brukerbetingelser som oss, og at det sørges for forsvarlig informasjonssikkerhet.

  Statistiske og anonymiserte opplysninger vedrørende salg, kjøps-, og navigeringsmønster kan i enkelttilfeller utleveres til tredjeparter. Dette omfatter kun ikke-identifiserbare opplysninger om kunder, medlemmer av TV 2`s nettverk, og andre brukere, og vil ikke kunne knyttes til deg eller andre enkeltpersoner.

  16.5 Hvordan beskytter vi dine personopplysninger og når slettes de?

  Vi benytter oss av ”best standard” teknologi, for å garantere at våre brukeres personopplysninger er sikre hos oss. Ditt passord er konfidensielt.

  Opplysninger om bruk/bruksmønstre ut over det du selv publiserer, vil bli slettet eller anonymisert 3 måneder etter registrering. (Etter dette tidspunkt vil TV 2 og du selv, ikke kunne ta opp og behandle konkrete hendelser dersom de ikke er registrert på annen måte utenfor TV 2.

  Ved begrunnet mistanke om avtalestridig/ulovlige handlinger vil konkret informasjon om dette bli lagret inntil forholdet er avklart og/eller tvist/rettsforfølgning er avsluttet.

  Dersom opplysningene er nødvendig for rettighetshaveres revisors kontroll jfr Åndsverklovens § 39c 2. ledd, vil informasjon kunne bli lagret inntil slik kontroll er gjennomført, selv om dette kan ligge utenfor perioden på 3 måneder.

  Så lenge du har publisert materiale eller profil i TV 2s tjenester vil TV 2 ikke slette deg fra TV 2s kunderegister. Dersom du har inngått avtale om andre tjenester, legger TV 2 til grunn at slike vil være sykliske; de vil ofte gjenta seg årlig. TV 2 ønsker og du aksepterer å bli orientert om slike tilbud. Gjennom avtalen her avtales således at du som inaktiv kunde, vil bli slettet fra TV 2s kunderegister 12 måneder etter siste registrerte aktivitet - Personopplysningslovens § 8 1. ledd. Du kan be om å bli slettet tidligere, se evt. kontaktopplysninger i avtalen her. Du vil tidligst bli slettet etter at alle avtaleforhold er avsluttet og oppgjort.

  (Fakturerings- og betalingsopplysninger vil kunne lagres i lengre tid etter regnskapslovgivningens reguleringer).

  16.6 Hvordan kan du ivareta din sikkerhet ved bruk av vår nettside?e

  Lukk alltid nettleseren og logg deg av internett når du er ferdig. Dette forhindrer at andre personer kan tilegne seg tilgang til personlig informasjon og din private korrespondanse. Hold ditt passord og andre medlemsdetaljer hemmelige. Dersom du oppdager at utenforstående personer har brutt seg inn på ditt medlemsområde, vennligst si fra til oss umiddelbart.

  16.7 Cookies

  For å kunne være i stand til å gjenkjenne deg som bruker benytter vi oss av en funksjon fra din personlige nettleser som kalles "Cookies" eller "informasjonskapsler". "Cookies" identifiserer din datamaskin overfor våre servere og tilpasser tjenestene mot det området du befinner deg på. Du må ha denne "Cookies"-funksjonen tilkoblet i din nettleser for å kunne bruke tjenesten.

  16.8 Innsyn i og retting av personopplysninger

  Med passordet ditt, har du anledning til å endre og oppdatere dine egne opplysninger eller profil(er). Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som er registrert om deg. I tillegg til at du selv kan endre og oppdatere dine opplysninger i din profil, kan du ta kontakt å kreve at vi retter mangelfulle opplysninger om deg.

  16.9. Henvendelser

  Henvendelser vedrørende behandlingene av dine personopplysninger rettes til: personopplysninger@tv2.no. Gjelder det en konkret tjeneste vil e-postadresse i tillegg kunne være angitt i de særlige vilkårene for denne eller i den aktuelle tjenesten direkte.

  17. Rabatt hos OneCall

  Som kunde hos OneCall kunde vil du kun få 30% rabatt hvis du registrerer deg via Mine Sider på OneCall sin hjemmeside.

  Chat med oss!

  Uno hjelper deg!

  Få svar med én gang

  Åpent

  Kundeservice chat

  Mandag til fredag: 08:00 - 18:00
  Lørdag: 10:00 - 15:30
  Søndag: Stengt

  Stengt

  Hei der!

  Vurderer du å bli kunde, eller lurer på noe angående våre mobilabonnementer?

  Da kan du ta en prat med oss her, så hjelper vi deg gjerne! :)