Forsikringsbevis

OneCall - NettSlett

Forsikringsvilkår 0346-1

I forsikringsbeviset står informasjon om hvem forsikringen gjelder for, når og hvor forsikringen gjelder, samt hvilke forsikringssummer som gjelder. Videre finner du sikkerhetsforskrifter og risikoendringsregler. Sikkerhetsforskrifter, vil si regler om hva som er ditt ansvar for å forebygge skader og tap. Risikoendringsregler, vil si forsikringstilfeller som skyldes at et bestemt angitt forhold av vesentlig betydning for risikoen blir endret. Tryg tar forbehold om å være helt uten ansvar for disse.

Ved skade skal sikrede uten ugrunnet opphold melde fra til Tryg. I forsikringsbeviset finner du også opplysninger om hvordan du melder skader og din rett til å klage på avgjørelser i forsikringssaker, samt andre viktige opplysninger om forsikringen. Hva som er dekket under forsikringen fremgår av forsikringsvilkåret.

Forsikringstaker Sikrede

Forsikringstaker er Telia As v/OneCall Registrert bruker som har aktivt OneCall abonnement (gjelder ikke for kontantkort). Sikrede må være registrert i Folkeregisteret med fast bostedsadresse i Norge.

Forsikringsgiver

Forsikringsgiver er Moderna Försäkringar - en del av Trygg-Hansa Försäkring, 106 26 Stockholm, Bolagsverket org.nr 516403-8662 Filial til Tryg Forsikring A/S, Erhvervsstyrelsen CVR-nr 24260666, Klausdalsbrovej 601, DK-2750 Ballerup, Danmark. (heretter kalt Tryg)

Forsikringssum

Forsikringen omfatter dekninger og forsikringssummer beskrevet i dekningsoversikten i dette forsikringsbevis.

Vilkår

0346-1

Forsikringsperiode

Forsikringen gjelder fra den er registrert hos OneCall og fornyes automatisk månedlig så lenge abonnementet er aktivt. Forsikringen gjelder til betaling opphører, til forsikringen sies opp eller abonnementet opphører. Forsikringen gjelder kun forsikringstilfeller som har sammenheng med, eller utspring i hendelser og omstendigheter som inntreffer etter at forsikringen trådte i kraft for sikrede.

Betaling

Inkludert i abonnementet.

For mer informasjon eller melding av skade

Trygs Skadesenter

Telefon: 80041600

E-post: affinity@tryg.no

Web: https://affinity.tryg.no

Om forsikringsavtalen

Forsikringsavtalen består av:

  • Forsikringsbevis
  • Forsikringsvilkår

Det er derfor viktig at sikrede leser både forsikringsbeviset og forsikringsvilkåret.

Dekningsoversikt

1. Sikkerhetsforskrifter

Sikkerhetsforskriftene er regler for hvordan sikrede eller andre skal forholde seg for å forebygge og begrense skade. Tryg tar forbehold om at selskapet skal være helt eller delvis uten ansvar hvis en sikkerhetsforskrift er overtrådt. Hvis det inntreffer forsikringstilfeller som skyldes at en sikkerhetsforskrift er overtrådt, avgjøres det under hensyn til skyldgraden, skadeforløpet og forholdene ellers om Tryg skal betale noe og i tilfelle hvor mye. Se forsikringsavtaleloven paragrafene 4-8 og 13-9

1.1 Nettslett

Sikrede plikter:

a) anmelde forholdet til politiet og gi selskapet bekreftelse på anmeldt forhold. Sikrede kan også be selskapet om hjelp til å anmelde forholdet.

b) fremskaffe alle tilgjengelige opplysninger og dokumenter som kan ha betydning for saken.

c) følge de råd og veiledninger som blir gitt for å unngå ytterligere skadeomfang.

2. Endring av risiko – bortfall av ansvar

Tryg tar forbehold om at det skal være helt uten ansvar for forsikringstilfeller som skyldes at et bestemt angitt forhold av vesentlig betydning for risikoen blir endret. Se forsikringsavtaleloven paragrafene 4-6 og 13-6.

3. Forsettlige og grovt uaktsomme handlinger

  • Har sikrede forsettlig fremkalt forsikringstilfellet, er Tryg ikke ansvarlig.
  • Har den sikrede ved grov uaktsomhet fremkalt forsikringstilfellet, kan Trygs ansvar settes ned eller falle bort.
  • Unntaket for forsettlige og grovt uaktsomme handlinger gjelder likevel ikke hvis den sikrede på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling.
  • Regelen om grov uaktsomhet gjelder ikke barn under 16 år.

4. Vær rask med å melde skade

Er et forsikringstilfelle inntruffet, skal sikrede eller enhver som mener å ha et krav mot Tryg, uten ugrunnet opphold melde fra til selskapet. Se forsikringsavtaleloven paragrafene 4-10 (3) og 13-11 (1).

Trygs Skadesenter

Telefon: 80041600

E-post: affinity@tryg.no

Web: https://affinity.tryg.no

Alle skader som meldes, registreres i forsikringsselskapenes sentrale skaderegister (FOSS). Når en skade meldes til registeret, får selskapet automatisk oversikt over alle skader som tidligere er meldt på samme kunde. Sikrede har innsynsrett i registeret etter personopplysningsloven paragraf 18.

5. Samtykke

Kunden samtykker til selskapets behandling av egne personopplysninger, og personopplysninger tilhørende mindreårig bruker av abonnementet.

Dersom sikrede er under 18 år, samtykker juridisk eier av abonnementet til at selskapet etter den mindreåriges anmodning yter juridisk rådgivning til den mindreårige, oppretter dialog med tredjepart og anmoder tredjepart om sletting av krenkende nettpubliseringer.

Selskapet vil ikke uten foreldrenes eller foresattes samtykke representere den mindreårige i forbindelse med fremsettelse av erstatningskrav eller rettslig prosess.

6. Veiledning ved klage

a) Dersom du er uenig i avgjørelsen vår i en forsikringssak, ønsker vi at du først kontakter avdelingen i Tryg som har behandlet forsikringssaken din.

b) Hvis du fortsatt ikke er fornøyd med avgjørelsen etter henvendelsen til avdelingen, kan du rette klagen til Kvalitetsavdelingen i Tryg. Adressen til Kvalitetsavdelingen er: Tryg Forsikring, v/Kvalitetsavdelingen, Postboks 7070, 5020 Bergen. Klager kan meldes elektronisk på: www.tryg.no/meld-skade/klagemuligheter.

c) Du har også rett til å klage til Finansklagenemnda. Adressen til Finansklagenemnda er: Finansklagenemnda, Postboks 53, Skøyen, 0212 Oslo. E-post: firmapost@finkn.no

d) Det er også mulig å få sine rettigheter i henhold til forsikringsvilkårene prøvd gjennom å bringe saken inn for retten. Se lov om forsikringsavtaler § 20-1

7. Identifikasjon – betydning av andres handlinger

Identifikasjon innebærer at handlinger foretatt av andre får samme virkning for sikredes rettigheter som om de var foretatt av sikrede selv. Se forsikringsavtaleloven paragraf 4-11.

De som identifiseres med sikrede er:

o ektefelle som bor sammen med sikrede.

o personer som sikrede lever sammen med i et fast etablert forhold.

8. Dobbelforsikring, regress og tilbakebetaling

I de tilfeller Tryg utbetaler erstatning, og skaden/tapet også dekkes av andre forsikringer eller andre ansvarlige, kan Tryg kreve regress fra disse. Er det flere forsikringer som dekker samme tap/skade, kan sikrede velge hvilket forsikringsselskap sikrede vil bruke inntil sikredes totale tap er dekket. Erstatningen utliknes forholdsmessig mellom selskapene etter omfanget av det enkelte selskaps ansvar for tapet, se forsikringsavtaleloven paragraf 6-3. Har selskapet utbetalt erstatning for et tap/en skade som ikke er omfattet etter forsikringsavtalen, plikter sikrede eller den sikrede kan identifiseres med å betale erstatningen tilbake.

9. Lovgivning

Hvis ikke annet er avtalt, gjelder norsk lovgiving. Det er Lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler (forsikringsavtaleloven) som regulerer avtaler om skadeforsikring og personforsikring.

Kundeservice-chat UNO-chat